Wpływ wybranych czynników na wybór kierunku studiów i plany zawodowe studentów ratownictwa medycznego

Ewa Smoleń 1, Elżbieta Cipora 1
1 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Grodka w Sanoku
MONZ
2015; 21 (1): 33-38
ICID: 1142356
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Do czynników decydujących o wyborze kierunku studiów przez młodych ludzi zalicza się: zainteresowania, osobiste predyspozycje i możliwości. Istotne znaczenie ma również wpływ najbliższych, massmediów oraz perspektywa znalezienia zatrudnienia i rozwoju zawodowego.
Cel pracy. Określenie determinantów korelujących z wyborem kierunku studiów oraz poznanie planów zawodowych studentów ratownictwa medycznego.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w 2013 roku metodą sondażu diagnostycznego. W celu zebrania materiału empirycznego zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Grupę badaną stanowiło 133 studentów kierunku ratownictwo medyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) im. J. Grodka w Sanoku.
Wyniki. Przekonanie przez inne osoby to dla większości badanych, głównie studentów niestacjonarnych, motyw decydujący o wyborze ratownictwa medycznego jako zawodu. W przypadku mieszkańców miast oraz studentek najczęściej o wyborze studiów na kierunku ratownictwo medyczne decydował przypadek. Kobiety mniej optymistycznie niż mężczyźni oceniły możliwość zatrudnienia w zawodzie. Mężczyźni i osoby w przedziale wiekowym 31–35 lat oraz mieszkańcy miast planowali podjąć pracę po studiach w pogotowiu ratunkowym, natomiast kobiety i studenci studiów niestacjonarnych w szpitalnym oddziale ratunkowym. Pracę w Państwowej Straży Pożarnej zamierzali podjąć studenci studiów stacjonarnych oraz mieszkańcy wsi. Ponad połowa badanych wysoko oceniła swoje szanse na zatrudnienie zgodnie z wyuczonym zawodem. W opinii respondentów studia, w tym nauczanie praktyczne i teoretyczne, przygotowują absolwentów do pracy zawodowej. Studenci wskazali na istotne znaczenie powołania w zawodzie ratownika medycznego.
Wnioski. W badanej grupie zmiennymi korelującymi z wyborem kierunku studiów były: płeć, miejsce zamieszkania, wiek studentów oraz tryb studiowania.

DOI: 10.5604/20834543.1142356
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ratownictwo medyczne [16 powiązanych rekordów]
     zawód [13 powiązanych rekordów]
     studenci [82 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Panczyk, A Zarzeka,
Ocena rzetelności i trafności autorskiego kwesti...
Cel pracy. Od 1.01.2016 r. pielęgniarki i położne (PiP) zyskają nowe uprawnienia zawodowe. Ocena rzetelności i trafności kwestionariusza do badania wiedzy i postaw wobec rozszerzenia uprawnień zawodowych PiP. Materiał i metodyka. Badaniami ...
STRESZCZENIE
A Kędra, A Kolwicz-Gańko,
Low Back Pain and Everyday Functioning of Students...
Introduction. The aim of the study was to determine the frequency of low back pain episodes (over a period of 12 months) and everyday functioning of students suffering from it. Material and methods. The study enrolled 1321 students of ...
STRESZCZENIE
A Gaździńska, P Baran,
Częstość występowania nadwagi i otyłości u s...
Wstęp: Celem pracy była ocena częstości występowania nadwagi i otyłości oraz poziomu aktywności fizycznej podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie (WSOSP). Materiał i metody: Badania przeprowadzono w grupie 1...
STRESZCZENIE