Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu jodowego środka kontrastującego w badaniu tomografii komputerowej

Emilia Wyszomierska 1, Ewa Pasieka 2, Robert Milewski 3, Urszula Łebkowska 4
1 - Zakład Diagnostyki Obrazowej, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce
2 - Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
4 - Zakład Radiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
MONZ
2015; 21 (1): 7-12
ICID: 1142351
Article type: Original article
 
 
 Wprowadzenie. Środki kontrastujące (ŚK) w tomografii komputerowej (TK) ułatwiają różnicowanie pomiędzy poszczególnymi tkankami. Jednym z najczęściej stosowanych preparatów jest Ultravist (Iopromid), jodowy monomer rozpuszczalny w wodzie. Specyfiką środków kontrastujących jest możliwość wystąpienia u pacjenta reakcji niepożądanych o różnym charakterze. Reakcje łagodne są bardzo rzadko opisywane w literaturze radiologicznej.
Cel pracy. Celem pracy była analiza lekkich powikłań po podaniu jodowego środka kontrastującego Ultravistu 300 i 370 drogą dożylną w badaniach tomografii komputerowej.
Materiał i metoda. Grupę badaną stanowiło 160 pacjentów, którym podczas badania TK podano dożylnie Ultravist. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety, narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz. W analizie statystycznej wykorzystano test Chi-kwadrat niezależności oraz dokładny test Fishera (p<0,05). W obliczeniach posłużono się programem Statistica 10.0 StatSoft i PASW Statistic 17.0 Predictive Solutions.
Wyniki. Łagodnymi powikłaniami występującymi najczęściej bezpośrednio po dożylnym podaniu ŚK są: odczucie ciepła, wrażenie oddawania moczu oraz dziwny smak w ustach. Pacjenci, którzy otrzymali Ultravist 300 wskazywali na odczucie ciepła częściej niż ci, którzy otrzymali Ultravist 370 (p= 0,001). Nie potwierdzono zależności pomiędzy ilością ŚK i prędkością podania a objawami niepożądanymi w miejscu wkłucia.
Wnioski. Łagodne zdarzenia niepożądane po podaniu ŚK mijają samoistnie, nie wymagają farmakoterapii. Symptomy te są jednak istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa i współpracy z pacjentem podczas wykonywania badania oraz opieki nad pacjentem po jego zakończeniu.

DOI: 10.5604/20834543.1142351
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     środek kontrastujący [0 powiązanych rekordów]
     zdarzenie niepożądane [1 powiązanych rekordów]
     tomografia komputerowa [69 powiązanych rekordów]
     Ultravist [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Prokop,
ZASTOSOWANIE METODY CHAN-VESE W SEGMENTACJI OBRAZ...
W artykule przedstawiono problem wyznaczania krawędzi obiektów zamkniętych w obrazach medycznych CT, które będą podlegały dalszej analizie, na potrzeby diagnostyki medycznej. Zastosowanie przekształcenia, które wprowadza progowanie, pozwala ...
STRESZCZENIE
A Kurzyna, E Gościk,
Presentation, diagnosis and management of neck abs...
The aim of the study was to analyze the presenting signs and symptoms, diagnostic procedures, clinical course, pathogenic organisms and management of neck abscesses in children. Materials and methods: This retrospective medical records review comp...
STRESZCZENIE
S Erdogan, G Keskin,
Ethmoid roof radiology; analysis of lateral lamell...
Objective: We evaluated the extent of asymmetry evident in paranasal sinus computed tomography (CT) scans of Turkish patients without sinusitis in the ethmoid roof. Our data contribute to the body of knowledge on the subject. Materials and Methods...
STRESZCZENIE