Wpływ palenia papierosów na gęstość mineralną i masę tkanki kostnej u mężczyzn

ANNA KOPICZKO 1, Joanna Cieplińska 2
1 - Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia, Katedra Nauk Biomedycznych, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
2 - Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
MONZ
2014; 20 (4): 449-452
ICID: 1132054
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie i cel pracy. Według badań przeprowadzonych w Polsce w 2011 roku w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, można zaobserwować nieznaczny, ale systematyczny wzrost liczby osób palą-cych tytoń. Do nałogowego palenia tytoniu przyznaje się prawie co trzeci Polak w wieku 15 i więcej lat.
Celem badania było wskazanie zależności pomiędzy gęstością mineralną tkanki kostnej i masą tkanki kostnej przedramienia a postawą wobec palenia tytoniu u mężczyzn. Zbadano również wpływ na zmineralizowanie tkani kostnej takich zmiennych jak wiek i wskaźnik masy ciała.
materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 107 mężczyzn w średnim wieku 32,8 lat, zamieszkałych w War-szawie. W analizowanej grupie oceniono gęstość mineralną tkanki kostnej kości promieniowej oraz masę tkanki kostnej za pomocą metody DXA. Wykonano również podstawowe pomiary antropometryczne. W celu analizy postaw badanych wobec palenia tytoniu, zastosowano metodę wywiadu w postaci kwestionariusza ankiety GATS.
wyniki. Na podstawie wskaźnika T-score, stwierdzono lepsze zmineralizowanie tkanki kostnej w grupie mężczyzn niepa-lących. Dowiedziono korzystniejszą wartość wskaźnika referencyjnego T-score w odniesieniu do szczytowej masy kostnej populacji młodych, zdrowych mężczyzn z podwyższoną masą ciała. Najwyższą wartość BMD wykazano wśród mężczyzn nigdy niepalących, zależność taką wykazano w szczególności w odcinku proksymalnym, w porównaniu do osób palących powyżej 15 papierosów dziennie.
wnioski. Ze względu na występowanie zaniżonej oraz znacznie zaniżonej gęstości tkanki kostnej wśród mężczyzn palących wskazane jest prowadzenie badań screeningowych, jak również prowadzenie działania mającego na celu rozpowszechnienie informacji na temat skutków chorób odtytoniowych, w tym osteopenii i osteoporozy.
DOI: 10.5604/20834543.1132054
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     mężczyźni [12 powiązanych rekordów]
     palenie tytoniu [41 powiązanych rekordów]
     Masa kostna [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE