Częstość podejmowania działań zmierzających do redukcji masy ciała przez studentki z nadwagą i otyłością pochodzące z górnośląskich uczelni

Sandra Kryska 1
1 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
MONZ
2014; 20 (4): 439-443
ICID: 1132052
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie. Epidemiczny wzrost liczby osób z nadwagą i otyłością stanowi niezwykle istotny problem dla zdrowia publicznego. Szczególnie niepokojący jest fakt znaczącego wzrostu masy ciała młodych osób.
cel. Biorąc pod uwagę częstość występowania nadwagi i otyłości w populacji młodych mieszkańców Polski oraz ich kon-sekwencje zdrowotne, postanowiono zbadać częstość podejmowania działań zmierzających do redukcji masy ciała przez młode kobiety zamieszkujące województwo śląskie.
materiał i metoda. Badanie przeprowadzone zostało z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety w okresie od 07.01.2013–29.03.2013 r. Grupę badaną stanowiły 152 kobiety cierpiące z powodu nadwagi lub otyłości. Wszystkie respondentki były studentkami uczelni znajdujących się na terenie Katowic i okolicznych miast wchodzących w skład Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
wyniki. Wyniki własnych badań kwestionariuszowych dotyczących częstości podejmowania działań zmierzających do redukcji masy ciała przez młode kobiety zamieszkujące województwo śląskie ukazały, że dość regularnie podejmują one różnorodne działania zmierzające do redukcji masy ciała. Ilość dotychczasowych prób oraz ich częstość uzależnione są od takich czynników jak czas trwania schorzenia, wartość BMI oraz motywatorów, jakimi kieruje się jednostka.
wnioski. Pomimo znaczącej częstości podejmowania przez respondentki działań zmierzających do redukcji masy ciała, odsetek działań dających zauważalne oraz trwałe efekty jest niewielki, co przyczynia się do podejmowania przez respon-dentki kolejnych prób.
DOI: 10.5604/20834543.1132052
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     studentki [6 powiązanych rekordów]
     redukcja masy ciała [3 powiązanych rekordów]
     otyłość, [1 powiązanych rekordów]
     nadwaga [31 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Walentukiewicz, A Łysak,
Aktywność fizyczna studentek pielęgniarstwa...
Problematyka zachowań zdrowotnych w Polsce jest niezwykle aktualna. Koncentruje się ona wokół wszelkiej aktywności różnych grup populacji, ukierunkowanej na cele zdrowotne, w tym także na aktywności fizycznej (AF). Celem badań była ocena...
STRESZCZENIE
M Zych, K Stec,
Somatyczna determinacja płciowa w nadwadze i oty...
Wstęp: Somatyczne wielkości, takie jak masa (Mc) i wysokość ciała (Wc), są używane do wyliczania wskaźników wagowo--wzrostowych i stanowią pomoc w diagnozowaniu nadwagi i otyłości. Cel pracy: Celem pracy jest ocena nadwagi i otyłości k...
STRESZCZENIE
U Łaciak, W Kołodziej,
Nadwaga i otyłość wśród dzieci sześcioletnic...
Cel pracy. Celem pracy było uzyskanie danych obrazujących występowanie nadwagi i otyłości wśród dzieci sześcioletnich w gminie Łazy. Materiał i metody. Badanie polegające na pomiarach antropometrycznych przeprowadzono w grupie wszystkich ...
STRESZCZENIE