Palenie tytoniu przez studentów – skala problemu

Wacław Kruk 1, Agnieszka Hubert-Lutecka 2, Karolina Zając 2, Izabela Cichocka 3
1 - Katedra Zdrowia Publicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
2 - Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego SALUS, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
3 - Katedra Metod Ilościowych w Ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
MONZ
2014; 20 (4): 433-438
ICID: 1132051
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie i cel pracy. Palenie tytoniu należy do najpoważniejszych współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, a walka z nim stała się jednym z priorytetów UE dotyczących zdrowia publicznego. Według prognoz WHO, w 2030 roku palenie tytoniu może być przyczyną śmierci nawet 8 mln osób. W Polsce do codziennego palenia przyznaje się prawie co trzecia osoba (27%) w wieku 15 lat i więcej.
Celem badania było rozpoznanie skali palenia tytoniu wśród studentów i charakterystyka wybranych aspektów tego prob-lemu wśród studentów rzeszowskich.
materiał i metody. Narzędziem do zrealizowania badania był autorski kwestionariusz ankiety. Badanie miało charakter anonimowy, objęto nim 477 rzeszowskich studentów. W analizie wyników badań zastosowano test niezależności chi-kwadrat.
wyniki. W badanej populacji 34% studentów zadeklarowało, że paliło papierosy. Najniższy odsetek studentów deklarujących regularne palenie tytoniu (27%) wystąpił w grupie wiekowej powyżej 25. r.ż. (głównie studenci niestacjonarni), częściej palili studenci z przedziału wiekowego 21–25 lat (36,9%) oraz studenci poniżej 20. r.ż. (36,6%). Połowa respondentów powyżej 25. r.ż. paliła papierosy dłużej niż 5 lat, a młodsi ankietowani częściej przyznawali, że palili dłużej niż rok, ale nie dłużej niż 5 lat (32,3%).
wnioski 1. Mężczyźni częściej deklarowali regularne palenie tytoniu niż kobiety, natomiast kobiety przyznawały częściej niż męż-czyźni, że nigdy nie paliły. 2. Studenci turystyki i rekreacji stanowili największą grupę osób deklarujących palenie tytoniu, natomiast studenci zdrowia publicznego częściej niż pozostali skutecznie rzucali palenie bądź nie palili wcale. 3. Świadomość skutków zdrowotnych palenia tytoniu była największym czynnikiem motywującym do rzucenia palenia dla studentów zdrowia publicznego.
DOI: 10.5604/20834543.1132051
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zdrowie publiczne [45 powiązanych rekordów]
     zagrożenie [18 powiązanych rekordów]
     studenci [82 powiązanych rekordów]
     palenie tytoniu [41 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Jacukowicz,
Stres u muzyków instrumentalistów. Wyniki badań...
Większość badań dotyczących stresu u muzyków podejmuje głównie tematy- kę tremy scenicznej, traktując ją jako jeden z najbardziej rozpowszechnionych stresorów w tej pracy. niewiele natomiast jest doniesień literaturowych o przy- czynach ...
STRESZCZENIE
G Nowak, A Żelazko,
Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D...
Wprowadzenie i cel pracy. Zachowania zdrowotne są przejawem ukształtowanej przez środowisko (np. działania edukacyjne) postawy jednostki wobec zdrowia. Oprócz czynników zewnętrznych, pewną rolę w tym procesie wydają się odgrywać r...
STRESZCZENIE
A Jurkiewicz, F Bujak,
Zagrożenia zdrowotne związane z genetycznie mody...
Od czasu kiedy produkcja żywności modyfikowanej genetycznie stała się faktem, coraz więcej uwagi przywiązuje się do oceny bezpieczeństwa i potencjalnych zagrożeń związanych z rozpowszechnieniem się GMO. Szczególnie dużo uwagi przywiązu...
STRESZCZENIE