Przyczyny występowania dolegliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród rolników, w związku z wykonywaną pracą

Leszek Solecki 1
1 - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
MONZ
2014; 20 (4): 426-429
ICID: 1132049
Article type: Review article
 
 
wprowadzenie. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego (musculoskeletal disorders – MSD) są najczęstszymi schorzeniami związanymi z pracą, występującymi w Europie, i dotyczą milionów pracowników. Głównie są to bóle pleców, szyi, ramion oraz urazy i dolegliwości kończyn górnych, powszechnie nazywane urazami wynikającymi z chronicznego przeciążenia organizmu.
cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie i analiza aktualnego stanu wiedzy dotyczącego przyczyn występowania dole-gliwości bólowych ze strony układu mięśniowo-szkieletowego wśród rolników, w związku z wykonywaną przez nich pracą.
stan wiedzy. Dokonany przegląd wyników badań zrealizowanych przez różnych autorów (13 prac badawczych) wykazał, że badani rolnicy znacznie częściej zgłaszają występowanie dolegliwości bólowych w obszarze dolnej części kręgosłupa (LBP) niż w pozostałych obszarach układu ruchu (szyja, ramiona, górna część kręgosłupa oraz kolana). Dolegliwości te zdecydo-wanie częściej występują wśród rolników niż w grupie kontrolnej (różnice istotne statystycznie). Według wyników badań różnych autorów, czynnikami istotnie korelującymi z dolegliwościami bólowymi są: obciążenie umiarkowanym lub ciężkim wysiłkiem fizycznym, długotrwała pozycja siedząca, niewygodna pozycja podczas pracy, liczba godzin prac polowych, staż pracy, słaba wydolność organizmu oraz ekspozycja na wibrację ogólną.
podsumowanie. Należy podjąć odpowiednie działania zmierzające do obniżenia częstości występowania tych schorzeń: dalsze zmechanizowanie prac rolnych, zaprojektowanie stanowiska pracy operatora ciągnika rolniczego, spełniającego standardy ergonomiczne, oraz zmniejszenie poziomu drgań działających na całe ciało.
DOI: 10.5604/20834543.1132049
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wibracja ogólna [2 powiązanych rekordów]
     schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) [0 powiązanych rekordów]
     dolegliwości bólowe [4 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Smoliński, L Solecki,
Ekonomiczne przesłanki ograniczania ryzyka zawodo...
Przedsiębiorcy w niewielkim stopniu uświadamiają sobie wielkość strat ponoszonych w wyniku złych warunków pracy. W zakładach pracy nie są także prowadzone analizy wpływu poziomu bhp na produktywność. W artykule podjęto próbę wskazan...
STRESZCZENIE
D Smoliński, L Solecki,
Związek warunków pracy z produktywnością stano...
W artykule tym omówiono temat powiązań warunków pracy, a zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa jej wykonywania i produktywności pracowników. W celu wykazania istnienia tego związku opracowano opisywaną w tekście metodę, umożliwiającą ...
STRESZCZENIE
M Solecki, G Wallner,
What’s new about symptomatic reflux disease...
...
STRESZCZENIE