Przyczyny zdrowotne orzeczonej długotrwałej niezdolności do pracy u osób deportowanych do ZSRR w latach 1940–1956

Zofia Gronowska 1
1 - Zakład Wychowania Zdrowotnego, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński
MONZ
2014; 20 (4): 415-419
ICID: 1132047
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie. Na mocy Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, osoby przymusowo deportowane do ZSRR w latach 1940–1956 mogą ubiegać się o świadczenie rentowe w związku z deportacją.
cel pracy. Celem pracy była ocena socjomedyczna długotrwałej niezdolności do pracy, pozostającej w związku z deportacją do ZSRR, u osób, które po raz pierwszy ubiegały się o świadczenie rentowe z tego tytułu w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie w 1998 r.
materiał i metoda. Materiał pozyskano z dokumentacji medyczno-orzeczniczej – zawarty w anonimowych formularzach, wśród losowo dobranych badanych.
wyniki. Główne przyczyny chorobowe orzekanej niezdolności do pracy to choroby zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa i zwyrodnienie stawów uogólnione (27%), miażdżyca uogólniona (23%), choroby psychiczne (22,7%).
wnioski. Przebyte w czasie deportacji schorzenia i urazy były niewątpliwie odległą przyczyną nasilenia procesów choro-bowych stanowiących podstawę orzeczenia długotrwałej niezdolności do pracy w związku z deportacją do ZSRR.
DOI: 10.5604/20834543.1132047
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     choroba przewlekła [10 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE