Badania seroepidemiologiczne w kierunku Francisella tularensis wśród pracowników leśnictwa i rolników

Ewa Cisak 1, Angelina Wójcik-Fatla 1, Violetta Zając 1, Jacek Dutkiewicz 1
1 - Zakład Chorób Odzwierzęcych, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2014; 20 (4): 412-414
ICID: 1132046
Article type: Original article
 
 
 wprowadzenie. Tularemia, wywołana przez pałeczki Francisella tularensis (F. tularensis) jest chorobą odzwierzęcą o dużej zakaźności, której rokowanie, zwłaszcza w postaci trzewnej, jest poważne.
 cel pracy. Ze względu na powinowactwo bakterii F. tularensis do środowiska wodnego, celem było przeprowadzenie badań seroepidemiologicznych w kierunku pałeczek F. tularensis u osób z grup ryzyka zawodowego, zamieszkujących i wykonu-jących prace na terenach popowodziowych lub w ich pobliżu.
materiał i metoda. Zbadano: 101 rolników, 36 pracowników leśnictwa oraz 41 osób z grupy kontrolnej. U wszystkich badanych osób oznaczano poziom swoistych przeciwciał anty F. tularensis IgM i IgG przy użyciu komercyjnego testu im-munoenzymatycznego ELISA firmy Virion-Serion (Niemcy). Obliczeń statystycznych dokonano testem chi 2 .
wyniki. U rolników odsetek wyników seropozytywnych w klasie IgM i IgG wynosił odpowiednio: 10,9% i 8,9%., natomiast u pracowników leśnictwa – odpowiednio 11,2% i 2,8%. W surowicach osób z grupy kontrolnej zanotowano 9,7% wyników dodatnich w klasie IgM i 7,3% w klasie IgG. Analiza statystyczna dodatnich wyników badań w klasie IgM i IgG (łącznie) nie wykazała istotnych różnic między tymi wynikami zarówno u rolników i grupy kontrolnej, jak i pracowników leśnictwa i grupy kontrolnej.
wnioski
1. Wykazano ryzyko zakażeń F. tularensis w środowisku eksploatacji lasu, pracy rolnej oraz w środowisku miejskim. 2. Wskazano na celowość przeprowadzenia badań środowiskowych w kierunku Francisella tularensis (badanie kleszczy i gryzoni) na terenach leśnych i pracy rolnej, jak również podjęcie działań profilaktycznych (edukacja zdrowotna, działania oświatowe) zarówno wśród osób z grup ryzyka zawodowego, jak i u osób mieszkających i wykonujących prace w środo-wisku miejskim.

 
 
 
DOI: 10.5604/20834543.1132046
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     tereny popowodziowe [0 powiązanych rekordów]
     pracownicy leśnictwa [1 powiązanych rekordów]
     seroepidemiologia [0 powiązanych rekordów]
     Francisella tularensis [11 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Dutkiewicz, P Ciesielski,
Torbiel pilonidalna – historia, epidemiologia i ...
...
STRESZCZENIE
K Stojecki, J Sroka,
Epidemiological survey in Łęczyńsko-Włodawski...
Faecal samples from 297 farm animals were collected from 18 households in distinct sites of the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District of eastern Poland. They included samples from 86 cattle (Bos taurus), 84 pigs (Sus scrofa f. domestica[/i...
STRESZCZENIE
J Dutkiewicz, B Mackiewicz,
Pantoea agglomerans: a marvelous bacterium of evil...
The ubiquitous Gram-negative bacterium Pantoea agglomerans (synonyms: Enterobacter agglomerans, Erwinia herbicola) is known both as an epiphytic microbe developing on the surface of plants and as an endophytic organism living inside the plants. The b...
STRESZCZENIE