Wybrane problemy zdrowotne osób powyżej 90. roku życia

Iwona Bojar 1, Przemysław Bejga 2, Irena Woźnica 3, Sławomir Ćwikła 3, Alfred Owoc 2
1 - Zakład Problemów Zdrowotnych Wieku Podeszłego Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
2 - Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
3 - Zakład Problemów Zdrowotnych Wieku Podeszłego Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
MONZ
2014; 20 (4): 405-411
ICID: 1132045
Article type: Original article
 
 
Streszczenie
W ostatnich dekadach w wielu krajach nastąpił szybki wzrost liczby osób w starszych grupach wiekowych. W Polsce pro-gnozy demograficzne do 2035 r. przewidują wzrost liczebny tej grupy, także w przedziale 90 i więcej lat. Sędziwy wiek stanowi główny czynnik ryzyka wielu chorób. Często wiele z nich występuje jednocześnie i tylko niewielki odsetek ludzi w tym wieku cieszy się względnym zdrowiem.
cel badania. Wieloaspektowa ocena stanu zdrowia osób powyżej 90. roku życia.
materiał i metoda. Badana populacja to 500 osób w wieku 90 lat i więcej z woj. lubelskiego. Badania przeprowadzono w latach 2013–2014 metodą wywiadu z zastosowaniem autoryzowanego kwestionariusza.
wyniki. Wśród badanych 77% stanowiły samotne kobiety o niskim poziomie wykształcenia, głównie ze środowiska wiejskie-go. Najczęstsze choroby i dolegliwości to: choroby układu krążenia, a zwłaszcza nadciśnienie (42%), CHNS (37%), zaburzenia rytmu serca i miażdżyca (36%), a także zaburzenia ukrwienia kończyn dolnych, cukrzyca, depresja, astma i niewydolność oddechowa. Większość badanych (72,4%) skarżyła się na występowanie u nich bólu przewlekłego, zwłaszcza kręgosłupa i stawów oraz głowy. 80,7% badanych zażywa tabletki przeciwbólowe, z tego 52,8% codziennie. Powszechne w tej grupie są zaburzenia wzroku i słuchu, nietrzymanie moczu i stolca, zaburzenia równowagi i upadki.
wnioski
1. Charakterystyczną cechą osób w podeszłym wieku jest wielochorobowość. Samoocena stanu zdrowia jest niska. Naj-częstsze choroby to: choroby układu krążenia, a zwłaszcza nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca, a także niewydolność oddechowa, osteoporoza i choroby prostaty. 2. Potwierdzono występowanie w tej grupie wielkich problemów geriatrycznych takich jak: starcza depresja, niedosłuch, zaburzenia widzenia, nietrzymanie moczu i stolca oraz upadki i omdlenia. 3. Częste problemy zdrowotne w tym wieku to przewlekłe dolegliwości bólowe, zwłaszcza kręgosłupa, stawów oraz głowy, a także problemy lokomocyjne. Zwraca też uwagę nadmierna konsumpcja środków przeciwbólowych.
DOI: 10.5604/20834543.1132045
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wielkie problemy geriatryczne [1 powiązanych rekordów]
     osoby powyżej 90. roku życia [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

I Bojar, J Owoc,
Cognitive functions, lipid profile, and Apolipopro...
The objective of the study was investigation of the relationship between cognitive functions and lipid profile, BMI and change of body weight in postmenopausal women carriers of Apolipoprotein E gene polymorphisms (APOE). A group of 170 women was rec...
STRESZCZENIE
R Bogusz, E Humeniuk,
Level and conditioning of knowledge about breast c...
Introduction. Women aged 50–69 are the most likely to develop breast cancer. Knowledge about breast tumours as well as regular examination are two of the key factors which reduce the risk of the disease, and increase both the success of trea...
STRESZCZENIE
P Bojar, J Swatek,
Gastric neuroendocrine tumor treated with endoscop...
Periodontal disease is an inflammatory disease of multifactorial etiology. In order for it to appear there must come to an imbalance between the effects of pathogens and host defense mechanisms. As a result of its course the destruction of structures...
STRESZCZENIE