Problemy medyczne i społeczne pacjentów ze stomią należących do POL-ILKO

Diana Luiza Piaszczyk 1, Janusz Schabowski 1
1 - Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego
MONZ
2014; 20 (4): 384-389
ICID: 1132041
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie i cel pracy. Stomia jelitowa jest przyczyną problemów medycznych oraz społecznych i powoduje trudności w zaspokajaniu potrzeb życiowych. Odpowiednia edukacja i rehabilitacja chorych przyczynia się do poprawy ich jakości życia w wielu aspektach.
Celem pracy było określenie rodzajów problemów medycznych i społecznych osób z wyłonioną stomią jelitową zrzeszonych w POL-ILKO.
materiał i metoda. Badaniami objęto 400 osób z wyłonioną stomią należących do 17 wybranych oddziałów POL-ILKO z terenu kraju. Wszyscy badani wyrazili pisemną zgodę na udział w badaniu. W badaniach wykorzystano narzędzia ba-dawcze opracowane samodzielnie i standardowy test – Skalę AIS. Analizy statystyczne prowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS PL, v.12. Zebrane dane analizowano według: płci, wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania. Zmienne jakościowe i różnice między grupami oceniono testem niezależności chi kwadrat. Jako istotne statystycznie uznawano wartości statystyk dla p < 0,05.
wyniki. Na podstawie badań wykazano, że badani doświadczają różnorodnych problemów medycznych i społecznych związanych z posiadaniem stomii, pielęgnacją i codziennym funkcjonowaniem. wnioski. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: stomia nie była powodem zmian w relacjach z rodziną i znajomymi. Badani doświadczali problemów: z posiadaniem stomii (lęk przed zabrudzeniem, skrępowanie z powodu brzydkich zapachów, nadmierna ilość gazów, ograniczenia towarzyskie); z pielęgnacją stomii (przyklejenie i odklejenie płytki stomijnej, umycie skóry wokół stomii, wycięcie otworu w płytce). Posiadanie stomii wywierało wpływ na codzienne funkcjonowanie i było powodem trudności materialnych, negatywnej postawy społeczności, braku pracy.
DOI: 10.5604/20834543.1132041
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     problemy [4 powiązanych rekordów]
     stomia jelitowa [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE