Aktywność fizyczna receptą na długowieczność

Magdalena Skotnicka 1, Magdalena Pieszko 2
1 - Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Zakład Żywienia Klinicznego i Dietetyki, Gdański Uniwersytet Medyczny
MONZ
2014; 20 (4): 379-383
ICID: 1132040
Article type: Original article
 
 
wprowadzenie. Starzenie się jest zjawiskiem nieodwracalnym, pewnym etapem życia. Jednak jego przebieg determinowany jest sumą czynników wpływających na organizm przez cały okres życia. Demograficzny proces starzenia się społeczeństwa powoduje potrzebę wprowadzenia projektów geriatrycznych i nowych metod aktywizacji seniorów. Jednym z istotniejszych elementów dobrego stanu zdrowia jest codzienna systematyczna aktywność fizyczna.
cel pracy. Celem pracy było poznanie wpływu aktywności fizycznej na jakość życia seniorów po 80. roku życia.
materiał i metody. W niniejszej pracy wykorzystano badania ankietowe, prowadzone na terenie województwa pomorskie-go w latach 2012–2013 w okresie wiosenno-letnim. Narzędziem był skrócony Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji dostosowanej do badania osób starszych. Poziom aktywności fizycznej ustalono na podstawie szczegółowej analizy wyników otrzymanych w trzech obszarach aktywności fizycznej. Przeprowadzono również badania ankietowe składające się z pięciu pytań, określających poziom jakości życia. W badaniu udział wzięło 198 respondentów powyżej 80. roku życia – 105 kobiet i 93 mężczyzn.
wyniki i wnioski. Analiza statystyczna obejmowała wykonanie statystyk opisowych. Na podstawie przeprowadzonych badań uzyskano wysokie średnie wartości tygodniowego wydatku energetycznego MET. Najwięcej ankietowanych za-kwalifikowało się do grupy o umiarkowanym wysiłku fizycznym (MET 1800–2300). Do oceny wpływu aktywności fizycznej na jakość życia wykorzystano współczynniki korelacji Pearsona. Obliczone współczynniki korelacji świadczyły o dużej sile związku między badanymi cechami. Aktywność fizyczna oraz możliwość wykonywania wielu czynności odgrywa kluczową rolę w ocenie poziomu jakości życia.
DOI: 10.5604/20834543.1132040
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     długowieczność [2 powiązanych rekordów]
     seniorzy [9 powiązanych rekordów]
     IPQA [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Pawlak,
Jakość świadczonej opieki w ośrodkach całodob...
Wstęp. Starzenie się społeczeństwa sprawiło, że większa liczba inwestorów zaczęła postrzegać domy opieki jako potencjalne źródło dochodu. Na rynku powstaje coraz więcej tego typu placówek, które funkcjonują często jako działalnoś...
STRESZCZENIE
M Pieszka, P Szczurek,
The role of resveratrol in the regulation of cell ...
Moderate wine drinking is associated with reduced risk of cardiovascular, cerebrovascular and peripheral vascular disease, and reduced risk of cancer. This phenomenon is called the “French paradox”, since it was observed for the first time in Fra...
STRESZCZENIE
M Świątkowski, P Kułakowski,
Elektroterapia u seniorów ...
Rosnąca liczba pacjentów w podeszłym wieku (> 75. roku życia) wymaga od lekarzy indywidualnego podejścia przy kwalifikacji do zabiegów elektroterapii. Im bardziej skomplikowany zabieg i więcej współistniejących chorób wpływających n...
STRESZCZENIE