Profilaktyka nadciśnienia tętniczego

Małgorzata Wojciechowska 1, Izdebska Ewa 1
1 - Instytut Pielęgniarstwa Collegium Masoviense Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu, Żyrardów
MONZ
2014; 20 (4): 370-373
ICID: 1132038
Article type: Original article
 
 
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, polegającą na okresowym lub stałym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi powyżej prawidłowych wartości 140/90 mmHg. Szacuje się, iż w Polsce nadciśnienie tętnicze dotyczy 20% dorosłej populacji, na świecie 25%. Nieleczone, prowadzi do uszkodzenia nerek, układu krążenia oraz powikłań ze strony układu nerwowego.
Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy chorych na temat własnej choroby oraz zwrócenie uwagi na znamienny wpływ diety, ruchu oraz samokontroli w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
Zastosowaną w pracy metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, narzędziem badawczym autorski kwestionariusz ankiety.
Badania przeprowadzono na terenie Przychodni Lekarskiej CePeLek w Warszawie. W badaniu wzięło udział 50 osób, w tym 22 mężczyzn i 28 kobiet.
Przeprowadzone badanie ukazało niedostateczny stan wiedzy na temat własnej choroby. Chorzy nie posiadają rzetelnej wiedzy na temat swojego schorzenia, jak również na temat działań profilaktycznych, które pozwoliłyby na ustrzeżenie się przed następstwami choroby. Zasób wiadomości na temat choroby zależy w dużej mierze od płci, wieku ankietowanych, wykształcenia i czasu trwania choroby. Dowodzi to, iż istnieje uzasadniona potrzeba zwiększenia działań edukacyjnych. Głównym celem edukacji jest uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego oraz zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych.
wnioski: Istotne wydaje się wprowadzenie, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, długotrwałego programu eduka-cyjnego dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
DOI: 10.5604/20834543.1132038
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™