Analiza źródeł wiedzy dotyczącej planowania rodziny wśród kobiet w województwie łódzkim

Barbara Wrońska 1, Bogusława Rudnicka 1, Danuta Małańczuk 1
1 - Zakład Położnictwa Praktycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ
2014; 20 (4): 365-369
ICID: 1132037
Article type: Original article
 
 
Cel pracy. Celem głównym pracy była analiza źródeł wiedzy mieszkanek dużej aglomeracji miejskiej, w wieku 17–35 lat, na temat świadomego macierzyństwa.
Materiał i metody. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Badanie przeprowadzono w grupie 455 kobiet w wieku 17–35 lat, zamieszkałych na terenie aglomeracji łódzkiej. Opracowany kwestionariusz zawierał pytania dotyczące źródeł wiedzy, w tym normatywnych (preferowanych przez respondentki) źródeł wiedzy na temat planowania rodziny. Ze-brany materiał analizowano testami t-Studenta dla średnich i frakcji oraz testami chi-kwadrat i metodami regresji logicznej do analizy wieloczynnikowej. Do wnioskowania statystycznego przyjęto poziom istotności statystycznej nie większy niż α=0,05.
Wyniki. Wiedzę na temat planowania rodziny kobiety uzyskiwały najczęściej od rodziców – 54%, najrzadziej zaś od pielęg-niarek i położnych – 8,7%. Analiza regresji wskazuje na rosnącą, wraz z wiekiem kobiet (α<0,05), częstotliwość korzystania przez nie z porady lekarza w kwestii planowania rodziny. Równanie regresji pokazało, że częstotliwość ta wzrastała o 2% z każdym rokiem życia kobiety. Najczęściej kobiety oczekiwałyby wiedzy na temat planowania rodziny od rodziców (82,2%), nauczycieli (60%) i od lekarzy (52,7%).
Wnioski: 1. Najczęściej wymienianym przez badane kobiety źródłem wiedzy o planowaniu rodziny byli ich rodzice. 2. W opi-nii badanych kobiet, wiedza dotycząca planowania rodziny powinna być przekazywana przez rodziców, nauczycieli oraz pracowników ochrony zdrowia. 3. Znacznie więcej kobiet oczekuje przekazywania wiedzy od pielęgniarek i położnych, niż ją otrzymuje. 4. Wraz z wiekiem kobiet wzrasta ich świadomość konieczności korzystania z wiedzy na temat planowania rodziny uzyskiwanej od pracowników ochrony zdrowia. 5. Wraz z wiekiem spada przekonanie o konieczności przekazywania przez nauczycieli wiedzy na temat planowania rodziny.
DOI: 10.5604/20834543.1132037
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     planowanie rodziny [0 powiązanych rekordów]
     Kobiety [76 powiązanych rekordów]
     normatywne źródło wiedzy [0 powiązanych rekordów]
     Źródło wiedzy [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M  Zapała, B  Kowalczyk ,
Aktywność fizyczna a styl życia kobiet w wieku ...
Wstęp. Aktywność fizyczną definiuje się jako spontaniczną aktywność ruchową realizowaną w czasie wolnym od pracy, w dowolnie wybranej przez ćwiczącego formie i z dowolną wielkością obciążeń. Jest ona niezbędna nie tylko do p...
STRESZCZENIE
Z Obmiński, L Borkowski,
SKILL-DEPENDENT DIFFERENCES IN END-COMPETITION BLO...
Background. This study compared the competition scores and post-competition blood anabolic-catabolic hormone status in elite Polish female judo contestants of higher and lower skill levels. Material and methods. This research comprised of judo conte...
STRESZCZENIE
B Ślusarska, G Nowicki,
Wiedza kobiet na temat profilaktyki raka piersi w ...
Wstęp. Wśród kobiet rak piersi jest jednym ze schorzeń onkologicznych najczęściej występujących w Polsce i stanowi poważny problemem zarówno zdrowotny, jak i społeczny. Wiedza o metodach wczesnego wykrywania raka, czynnikach ryzyka ...
STRESZCZENIE