Źródła wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C i metod badań diagnostycznych

Paweł Kalinowski 1, Marta Estera Kowalska 1, Urszula Bojakowska 2
1 - Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studium Doktoranckie przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2014; 20 (1): 92-97
ICID: 1103950
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Wirusowe zapalenie wątroby typu C ze względu na bezobjawowy przebieg oraz brak skutecznej szczepionki zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych.
Celem pracy jest analiza źródeł wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C, poznanie wiedzy grupy badanych na temat możliwości wykrycia wirusa HCV w organizmie oraz poznanie opinii ankietowanych na temat poziomu poinformowania populacji polskiej na temat tej choroby.
Materiał i metody. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród 115 osób zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w wieku od 32 do 55 lat. Uzyskane wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem testu chi-kwadrat oraz współczynnika korelacji V Cramera.
Wyniki. Zdecydowana większość badanych ma wiedzę dotyczącą możliwości wykonywania badań diagnostycznych w kierunku zakażenia HCV. Wyniki badań wykazały, iż głównym obecnym źródłem wiedzy badanej grupy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C jest telewizja. Natomiast, za wiarygodne źródło informacji respondenci uznali lekarza rodzinnego, od którego chcieliby uzyskać informacje na ten temat. Jednocześnie ponad 80% ankietowanych przyznało, że niewiele wie o wirusowym zapaleniu wątroby typu C.
Wnioski. Badana grupa posiada wiedzę na temat badań diagnostycznych wykrywających zakażenie HCV. Respondenci przyznali, że ich wiedza na temat wirusowego zapalenia wątroby typu C jest niewielka oraz chcieliby dowiedzieć się na ten temat więcej. Analiza opinii ankietowanych ustaliła, że wiarygodnym źródłem wiedzy na temat tej choroby jest personel medyczny.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, źródło informacji, badanie diagnostyczne
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     badania diagnostyczne [6 powiązanych rekordów]
     źródło informacji [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

I Sobańska, J Kalinowski,
Podejście Lean jako kierunek zmian w zarządzaniu...
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań literaturowych dotyczących kierunków zmian w zarządzaniu i rachunkowości w podmiotach usług medycznych w zakresie przenikania do nich podejścia lean. W badaniach tych przeanalizowano ponad 2...
STRESZCZENIE
D Kowalska, E Gruczyńska,
Chloropropanole, chloropropanodiole i ich estry w ...
...
STRESZCZENIE
M Iwanek, A Musz,
Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym...
...
STRESZCZENIE