Wiedza rodziców na temat alergii pokarmowej występującej u ich dzieci

Paweł Kalinowski 1, Katarzyna Mirosław 1
1 - Samodzielna Pracownia Epidemiologii UM Lublin
MONZ
2014; 20 (1): 88-91
ICID: 1103949
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Choroby atopowe, w tym również alergie pokarmowe, stanowią obecnie coraz większy problem zdrowotny ze względu na ich długotrwały i nawrotowy charakter oraz możliwość powstania groźnych, nawet dla życia, powikłań narządowych.
Alergia pokarmowa pojawiająca się we wczesnym dzieciństwie jest uznawana za pierwszy sygnał potencjalnej choroby atopowej w wieku późniejszym.
Cel pracy. Celem głównym badań była analiza wiedzy rodziców dzieci z alergią pokarmową na temat choroby ich dzieci oraz analiza wybranych aspektów opieki nad dzieckiem z alergią pokarmową.
Materiał i metody. Zastosowaną metodą badawczą była metoda wywiadu standaryzowanego przeprowadzonego przy użyciu autorskiej anonimowej ankiety składającej się z 21 pytań, wśród rodziców dzieci hospitalizowanych z powodu alergii pokarmowej w Oddziale Alergologicznym Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Antoniego Gębali w Lublinie. Badanie przeprowadzono od lutego do kwietnia 2013 roku. Materiałem badawczym było 100 ankiet, wypełnionych przez rodziców dzieci (48 chłopców, 52 dziewczynki, wiek od 20 miesięcy do 18 lat) z rozpoznaną alergią pokarmową.
Wyniki i wnioski. Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że większość rodziców stosuje się do zaleceń dotyczących wprowadzania diety, ale usuwając produkty zawierające uczulający składnik, w większości nie zastępują ich innymi o podobnej wartości odżywczej. Analizując wiedzę rodziców na temat laktozy, można stwierdzić, że jest ona bardzo niska, co za tym idzie – mniej niż 1/5 dzieci miała wykonywany test w celu wykrycia nietolerancji laktozy. Pomimo że rodzice szybko reagowali na objawy alergii, ich dzieci zostały wcześnie zdiagnozowane, jednak nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat nietolerancji i alergii pokarmowej oraz roli, jaką odgrywa w nich laktoza, a także wiedzy o nieskuteczności zastępowania produktu wywołującego najwięcej alergii pokarmowych, czyli mleka krowiego, mlekiem kozim. Niewiele ponad połowa badanych przekazuje informacje na temat alergii pokarmowej swoim dzieciom, ale głównymi źródłami wiedzy rodziców na ten temat są znajomi i rodzina oraz Internet.

Słowa kluczowe: alergia pokarmowa, dieta, poziom wiedzy
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zachowania zdrowotne [53 powiązanych rekordów]
     dieta / diet [1 powiązanych rekordów]
     alergia pokarmowa [36 powiązanych rekordów] 

Related articles

R Bartoszewicz, P Zalewski,
Wiedza a samodoskonalenie kompetencji motorycznych...
...
STRESZCZENIE
R Pastuszka, J Barłowska,
Allergenicity of milk of different animal species ...
Protein content in cow milk (with over 20 proteins, and peptides may also occur as a result of enzymatic hydrolysis) ranges from 2.5% to 4.2% and is about 1.5-2 times higher than in human milk. Its most important allergens are considered to be β-lac...
STRESZCZENIE
M Wysokiński, W Fidecki,
Health behaviour of miners...
Background: What significantly affects the health of an individual health behaviour. It is of particular importance in the case of people working in very harsh environmental conditions. The aim of this study is to examine health behaviour among miner...
STRESZCZENIE