Plany zawodowe i migracyjne studentów położnictwa

Elżbieta Ustymowicz 1, Renata Bogusz 2
1 - Koło Naukowe Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny; UM w Lublinie
2 - Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny; UM w Lublinie
MONZ
2014; 20 (1): 82-87
ICID: 1103948
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Deficyt kadry medycznej w wielu krajach jest już faktem. Zjawisko to postępuje między innymi w wyniku procesu globalizacji i umiędzynarodowienia profesji medycznych oraz na skutek starzenia się społeczeństw i wzrostu zapotrzebowania na usługi medyczne. Jednocześnie obserwuje się niechęć młodzieży do podejmowania nauki w zawodach medycznych, szczególnie takich, które są nisko opłacane i niedoceniane społecznie, a zarazem związane z dużą odpowiedzialnością i koniecznością nieustającego dokształcania się (np. pielęgniarki i położne). Sytuację dodatkowo komplikuje „drenaż kadr medycznych” – migracja profesjonalistów z krajów biedniejszych do bogatszych.
Cel. Celem pracy jest identyfikacja planów zawodowych i migracyjnych studentów położnictwa.
Materiał i metoda. Badania ankietowe przeprowadzono w 2013 roku, wśród 41 położnych, kończących studia magisterskie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Wyniki. Najczęstsze plany zawodowe badanych to podjęcie pracy w szpitalu (92,7%) i dokształcanie się (70,7%). Co piąta respondentka planowała podjęcie pracy zawodowej za granicą (22,0%). Zdaniem badanych, wśród powodów skłaniających położne do wyjazdu i pracy za granicą dominują: lepsze zarobki (100%) i wyższy standard życia (82,9%), większy komfort wykonywanej pracy (63,4%) oraz niski status zawodu w Polsce (68,3%).
Wnioski. Migracja zarobkowa w sytuacji ankietowanych to poważna alternatywa dla pracy i kontynuowania rozwoju zawodowego w Polsce. Jednakże zakres przygotowań do wyjazdu, jak i optymistyczne postrzeganie możliwości rozwoju zawodowego w kraju, pozwalają przypuszczać, że faktyczna skala emigracji wśród badanych może być niższa od deklarowanej.

Słowa kluczowe: położne, migracja, plany zawodowe, przyczyny i skutki
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     plany zawodowe [1 powiązanych rekordów]
     migracje [3 powiązanych rekordów]
     położne [7 powiązanych rekordów] 

Related articles

W Barnat, D Sokołowski,
 Numerical and Experimental Studies of Materi...
The subject of this paper is an attempt to define the fundamental constants of materials for special-purpose material - aramid dry faricTwaronT750. During research on this problem, tensile tests of dry fabric TwaronT750 were made on an Istron 8802 st...
STRESZCZENIE
G Sławiński, P Malesa,
 EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF ...
 This paper presents works associated with the design, experimental tests and numerical analyses of a composite connector, which is a part responsible for increasing the safety of the soldiers. Nowadays researchers more and more often are searc...
STRESZCZENIE
R Bogusz, E Humeniuk,
Psychosocial determinants of disease acceptance in...
 Abstract Introduction and objective. Every mental disorder may cause a number of negative consequences in the personal lives of the patients and their families as well as in their social relations. Acceptance of the disease is a crucia...
STRESZCZENIE