Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia jamy ustnej- rola pracowników służby zdrowia

Anna Stodolak 1, Aleksander Fuglewicz 1
1 - Zakład Pediatrii Społecznej, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego AM we Wrocławiu
MONZ
2014; 20 (1): 76-81
ICID: 1103947
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Próchnica zębów jest częstym schorzeniem jamy ustnej, które pociąga za sobą poważne skutki i znaczne koszty, zwłaszcza jeśli dotyczy dzieci i młodzieży. Po pojawieniu się choroby w zębach stałych wymagana jest pilna diagnostyka i intensywne leczenie, co może być utrudnione w czasach poważnego ograniczenia dostępu do bezpłatnej opieki stomatologicznej oraz obniżania się standardu życia i ubożenia niektórych środowisk. Poza tym próchnicę obserwuje się u dzieci w coraz młodszym wieku, już w zębach mlecznych i u dzieci w wieku przedszkolnym. Niniejsza praca ma na celu:
- przedstawienie najnowszych wiadomości dotyczących patogenezy, wykrywania i profilaktyki próchnicy,
- opisanie koncepcji domów dentystycznych i szkół promujących zdrowie,
- przedstawienie roli pracowników służby zdrowia na każdym etapie profilaktyki i edukacji dotyczącej próchnicy,
- zalecenia profilaktyczne skierowane do rodziców oraz młodzieży.
Skrócony opis stanu wiedzy: Na podstawie dostępnego piśmiennictwa opisano aktualne wiadomości dotyczące patogenezy próchnicy, jej wykrywania oraz zapobiegania. Opisano koncepcję domu dentystycznego i szkół promujących zdrowie, ponadto przedstawiono zalecenia dla rodziców i młodzieży, w przekazywaniu których dużą rolę może odegrać personel służby zdrowia. Podsumowanie: Właściwa profilaktyka próchnicy, wdrożona możliwie wcześnie (najlepiej jeszcze przed urodzeniem dziecka), ma niesłychanie korzystny wpływ na dalsze życie dzieci, stan jamy ustnej oraz ogólny stan zdrowia. Trwała zmiana światopoglądu i stylu życia oraz likwidacja barier w dostępie do opieki stomatologicznej, mogą przyczynić się do obniżenia częstości występowania tej choroby, z korzyścią dla chorych i całego społeczeństwa.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci, młodzież [4 powiązanych rekordów]
     zdrowie jamy ustnej [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Nowak, A Fuglewicz,
Współczesne zastosowanie w leczeniu leków klasy...
W ciągu minionych 20 lat zastosowanie leków antyarytmicznych w terapii uległo znacznemu ograniczeniu. Zdecydowały o tym negatywne wyniki wielu badań klinicznych z tą grupą leków. Obecnie AAD mają zastosowanie w leczeniu migotania przedsionk...
STRESZCZENIE
E Wilczyńska, A Fuglewicz,
Rola ablacji podłoża arytmii w postępowaniu u p...
Najnowsze wytyczne ESC dotyczące postępowania u pacjentów z arytmiami komorowymi i prewencji nagłej śmierci sercowej poświęcają dużo uwagi leczeniu inwazyjnemu. Kładąc nacisk na kompleksowość leczenia, przedstawiają rolę ablacji podło...
STRESZCZENIE
A Rozensztrauch, A Stodolak,
Przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków – ...
Wprowadzenie. Noworodki, u których rozpoznano przetrwałe nadciśnienie płucne (PPHN), są jednymi z „najtrudniejszych” pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii Neonatologicznej (OITN). Pomimo ogromnego rozwoju, jaki dokonał się w neonatologi...
STRESZCZENIE