Ocena wybranych czynników ryzyka chorób układu krążenia osób o zróżnicowanym stanie odżywienia na przykładzie studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej

Jan Czeczelewski 1, Ewa Czeczelewska 2, Barbara Długołęcka 3, Agnieszka Wasiluk 4, Jerzy Saczuk 4
1 - Zakład Biologii i Anatomii, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej; Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
2 - Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach
3 - Zakład Fizjologii i Biochemii, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej
4 - Zakład Antropologii i Antropomotoryki, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej
MONZ
2014; 20 (1): 57-63
ICID: 1103944
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Nieprawidłowe żywienie, nadciśnienie tętnicze, nadmierna masa ciała oraz zaburzenia wskaźników biochemicznych krwi u młodych osób mogą mieć znaczący wpływ na rozwój chorób układ krążenia w wieku dorosłym.
Wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie występowaniu czynników ryzyka może radykalnie zmniejszyć zachorowalność w przyszłości.
Cel pracy. Celem pracy było zbadanie, czy występują różnice w zwyczajowo spożywanej diecie, profilu lipidowym i ciśnieniu tętniczym krwi, oraz wykazanie, czy analizowane czynniki stanowią ryzyko zagrożenia rozwoju chorób układu krążenia u studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Białej Podlaskiej różniących się wskaźnikiem względnej masy ciała (BMI).
Materiał i metody. Badaniami objęto 340 studentów. Wielkość cech somatycznych i żywieniowych oceniono ogólnie przyjętymi metodami. Wykonano standardowe pomiary ciśnienia tętniczego oraz oznaczono stężenie cholesterolu (TC)i triglicerydów (TG) w surowicy krwi. Analizie poddano parametry antropometryczne, biochemiczne, żywieniowe, oraz ciśnienie tętnicze krwi w grupach osób różniących się wskaźnikiem względnej masy ciała.
Wyniki. Wykazano, że wraz ze wzrostem BMI nastąpił spadek spożycia energii, białka oraz tłuszczu, którego pobranie z diety było istotnie niższe (p≤0,05) u mężczyzn z nadwagą aniżeli z masą ciała w normie (80,1±36,3 kcal∙d-1 vs. 94,7±35,9 kcal∙d-1).
Wzrost masy ciała nie powodował natomiast istotnych zmian odsetka osób, u których średnie wartości stężenia TC i TG w surowicy krwi przekraczały wartości graniczne (TC>190mg/dl i TG>150mg/dl), jednakże miał wpływ na istotne zwiększenie odsetka kobiet (G=6,04; p≤0,05) z ciśnieniem prawidłowym wysokim.
Wnioski. Przeprowadzone badania przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat zależności pomiędzy BMI a czynnikami ryzyka chorób układu krążenia. Wykazano, że masa ciała miała znaczący wpływ na zmiany niektórych czynników ryzyka chorób układu krążenia.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka, choroby układu krążenia, studenci, sposób żywienia, stan odżywienia, profil lipidowy, ciśnienie tętnicze krwi
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ciśnienie tętnicze krwi [4 powiązanych rekordów]
     profil lipidowy [5 powiązanych rekordów]
     studenci [82 powiązanych rekordów] 

Related articles

O Dąbska, K Pawlikowska-Łagód,
Starość i samotność osób starszych w percepcj...
Wprowadzenie i cel pracy. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stają się coraz częściej przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych. Starość jest etapem życia, który stawia przed człowiekiem pewne wyzwania, piętrzy trudno...
STRESZCZENIE
J Gładczuk, B Karczewska,
Społeczno-zdrowotne uwarunkowania profilaktyki s...
Wprowadzenie. Regularne wizyty kontrolne u lekarza dentysty odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. Z uwagi na znaczne rozpowszechnienie próchnicy i chorób przyzębia młodzi Polacy charakteryzują się wysokimi i stale rosnąc...
STRESZCZENIE
E Smoleń, E Cipora,
Wpływ wybranych czynników na wybór kierunku stu...
Wstęp. Do czynników decydujących o wyborze kierunku studiów przez młodych ludzi zalicza się: zainteresowania, osobiste predyspozycje i możliwości. Istotne znaczenie ma również wpływ najbliższych, massmediów oraz perspektywa znalez...
STRESZCZENIE