Strategie życiowe studentów kierunku ratownictwo medyczne

Grzegorz Nowicki 1, Patryk Rzońca 2, Mariusz Goniewicz 3, Ewa Chemperek 4, Katarzyna Naylor 1, Jadwiga Woźniak 4, Grzegorz Witkowski 5, Maja Chrzanowska-Wąsik 4
1 - Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego,Uniwersytet Medyczny w Lublinie
4 - Zakład Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
5 - Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2014; 20 (1): 51-56
ICID: 1103943
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Migracja z terenów charakteryzujących się najwyższym poziomem bezrobocia, do takich zalicza się województwo lubelskie, dotknęła także młodych pracowników ochrony zdrowia w tym ratowników medycznych.
Cel pracy. Celem pracy była analiza deklaracji dotyczących strategii życiowych studentów kierunku ratownictwo medyczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Materiał i metoda. Badaniu z użyciem anonimowej ankiety poddano 129 studentów kierunku ratownictwo medyczne.
Wyniki badań. Dla prawie 65% ankietowanych studentów priorytetem życiowym jest szczęśliwe życie rodzinne. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia jedna trzecia badanych zamierza kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.
Ponad 66% studentów odpowiedziało, że na rynku pracy lokalnym i krajowym znajdą pracę, ale będą jej długo szukać, natomiast ponad 61% odpowiedziało, że na rynku międzynarodowym znajdą pracę bez trudu. Ponad jedna trzecia studentów jest zainteresowana wyjazdem za granicę. Najpopularniejszym krajem emigracji wybieranym przez studentów okazała się Wielka Brytania (41,57%).
Wnioski. 1. Priorytetem życiowym dla większości ankietowanych studentów kierunku ratownictwo medyczne jest założenie rodziny. 2. Większość badanych studentów, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, zamierza kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. 3. W opinii respondentów znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie na rynku pracy lokalnym i krajowym zajmie im dużo czasu, natomiast za granicą znajdą ją bez trudu. 4. Władze regionalne i władze uczelni muszą uruchomić programy podnoszące atrakcyjność województwa lubelskiego, których celem będzie zatrzymanie corocznej fali wyjazdu najzdolniejszych młodych ludzi poza Lubelszczyznę.

Słowa kluczowe: studenci ratownictwa medycznego, emigracja zawodowa, praca zawodowa
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     emigracja zawodowa [0 powiązanych rekordów]
     studenci ratownictwa medycznego [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Woźniak,
Zaburzenia depresyjne – rola pielęgniarki ...
Wstęp: Depresja jest przewlekłą, nawracającą chorobą. Zaburzeniu ulega nie tylko stan psychiczny i fizyczny człowieka, ale również jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Chorzy i ich bliscy często wykazują się brakiem wied...
STRESZCZENIE
R Chałas, I Wójcik-Chęcińska,
Dental plaque as a biofilm - a risk in oral cavity...
Bacteria living constantly in the oral cavity are in the form of a biofilm. The biofilm formed on a solid base such as the enamel of the teeth, fillings, restorations, orthodontic appliances or obturators is dental plaque. Disturbance of homeostasis ...
STRESZCZENIE
K Marszałek,  Woźniak,
Wpływ ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym na w...
...
STRESZCZENIE