Poczucie satysfakcji oraz obciążenia
obowiązkami nieformalnych opiekunów osób starszych w zależności od poziomu sprawności podopiecznych

Justyna Grochowska 1
1 - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa, Wydział Nauk o Zdrowiu
MONZ
2014; 20 (1): 46-50
ICID: 1103942
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Opiekunowie nieformalni, sprawujący opiekę nad starszym niesprawnym członkiem rodziny odczuwają nie tylko obciążenie, ale i satysfakcję z pełnionej funkcji.
Cel pracy. Celem pracy jest określenie związku pomiędzy sprawnością podopiecznego a częstością odczuwanego przez opiekuna obciążenia obowiązkami oraz odczuwanej satysfakcji z pełnionej opieki.
Materiał i metody. Badaniem objęto 64 opiekunów nieformalnych sprawujących nieodpłatną opiekę nad starszą osobą powyżej 65. roku życia, zamieszkujących gminę Zbuczyn Poduchowny oraz miasto Siedlce. W większości próbę badawczą wybrano stosując nieprobabilistyczną metodę tzw. kuli śnieżnej, dane od pozostałej części badanych zebrał lekarz psychiatra oraz 3 pielęgniarki środowiskowe. Materiał badawczy zgromadzono metodą sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety oraz kwestionariusz oceny stanu podopiecznego wg skali Barthel (ADL).
Wyniki. Opiekunowie, którzy odczuwali obciążenie zawsze lub często, zajmowali się osobami o niższym stopniu sprawności niż ci, którzy nigdy nie czuli obciążenia opieką (różnica wskaźnika sprawności podopiecznych z obu grup – 19 punktów
w skali Barthel). Opiekunowie „zawsze” odczuwający satysfakcję – zajmowali się podopiecznymi o zbliżonym stopniu sprawności do tych, nad którymi opiekę sprawowały osoby, które nigdy nie czuły satysfakcji z pełnionej opieki, wypełnianej roli opiekuna (różnica wskaźnika sprawności podopiecznych z obu grup – 3 punkty w skali Barthel). Znaczną różnicę w poziomie sprawności podopiecznych zauważono między grupą opiekunów, którzy często czują satysfakcję oraz czasami (różnica wskaźnika sprawności podopiecznych z obu grup – 17 punktów w skali Barthel).
Wnioski. Wzrasta deklarowana przez opiekuna częstość poczucia obciążenia opieką wraz ze spadkiem sprawności podopiecznego w zakresie ADL. Nie stwierdzono zależności pomiędzy sprawnością podopiecznego w zakresie ADL a poczuciem satysfakcji opiekuna ze sprawowanej opieki.

Słowa kluczowe: opiekun rodzinny, osoba starsza, satysfakcja, obciążenie, poziom sprawności
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     satysfakcja [10 powiązanych rekordów]
     poziom sprawności [0 powiązanych rekordów]
     osoba starsza [1 powiązanych rekordów]
     Opiekun rodzinny [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Iwanowicz-Palus, A Marcewicz,
Analiza czynników warunkujących ocenę satysfakc...
Wprowadzenie i cel pracy. Okres ciąży, porodu i połogu to wyjątkowy czas w życiu kobiety, który wymaga zapewnienia jej holistycznej, kompleksowej opieki i wsparcia. Celem pracy jest analiza czynników warunkujących ocenę satysfakcji po...
STRESZCZENIE
B Ogórek-Tęcza, N Zachara,
Ocena zadowolenia z jakości leczenia konwencjonal...
Wprowadzenie. Zadowolenie z jakości leczenia konwencjonalnego, w tym z opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów jest bezpośrednim wymiarem satysfakcji, która daje mierzalny wskaźniki oceny jakości w systemie opieki zdrowotnej. Wymaga ono od p...
STRESZCZENIE
Z Kroplewski, M Kulik,
Syntetyczny model motywacji prospołecznych na prz...
Autorzy prezentują koncepcje dotyczące motywacji prospołecznych, odnosząc je do wolontariatu jako jednej z form takich zachowań. Analizy obejmują określenia definicyjne motywacji do wolontariatu, teoretyczne i empiryczne modele opisujące moty...
STRESZCZENIE