Analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopuzalnym zależnie od wybranych czynników socjodemograficznych

Katarzyna Kanadys 1, Magdalena Lewicka 1, Magdalena Sulima 2, Dariusz Surdyka 3, Henryk Wiktor 2
1 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Kierownik: prof. dr hab. Henryk Wiktor
2 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Kierownik: prof. dr hab. Henryk Wiktor
3 - Zakład Radioterapii, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lublin
MONZ
2014; 20 (1): 42-45
ICID: 1103941
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Pojęcie satysfakcji z życia wiąże się ściśle z pojęciem jakości życia. Satysfakcja z życia jest uznawana za kategorię użyteczną w badaniach empirycznych w medycynie.
Cel pracy. Celem badań była analiza poziomu satysfakcji z życia kobiet w okresie okołomenopauzalnym zależnie od wybranych
danych socjodemograficznych.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 268 kobiet w wieku 45–55 lat, które zgłaszały się do przychodni na terenie miasta Lublina. Kryteriami kwalifikującymi kobiety do grupy badanej były: wiek 45–55 lat, brak zaburzeń psychicznych oraz brak chorób wymagających hospitalizacji w okresie przeprowadzania badania. Z badanej grupy wykluczono kobiety z jatrogenną menopauzą. Badania były dobrowolne i anonimowe. Projekt badania uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Nr KE-0254/6/2008). Badania przeprowadzono w 2008 roku metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem Skali Satysfakcji z Życia (Satisfaction With Life Scale – SWLS) i kwestionariusza ankiety autorskiej w celu zgromadzenia danych socjodemograficznych.
Wyniki. Średnia satysfakcja z życia w badanej grupie wynosiła 17,40 ± 7,38. Zaobserwowane w badaniach własnych wartości średnie satysfakcji z życia (SWLS) zależnie od wieku, stanu cywilnego, wykształcenia badanych wskazują na przeciętną satysfakcję
z życia w badanej grupie kobiet. Ponadto w badaniach własnych wartości średnie satysfakcji z życia (SWLS) zależnie od dochodu miesięcznego badanych wskazują na niską lub przeciętną satysfakcję z życia w badanej grupie kobiet.
Wnioski. Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że działania mające na celu poprawę satysfakcji z życia powinny być skierowane do kobiet w okresie okołomenopauzalnym z wykształceniem podstawowym lub zawodowym i średnim oraz o niskim dochodzie miesięcznym.

Słowa kluczowe: perimenopauza, satysfakcja z życia, czynniki socjodemograficzne
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     czynniki socjodemograficzne [7 powiązanych rekordów]
     satysfakcja z życia [18 powiązanych rekordów]
     perimenopauza, [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Kanadys, J Rogowska,
Satysfakcja z życia kobiet ciężarnych...
Wstęp. Satysfakcja z życia odnosi się do procesu poznawczego każdego człowieka. Określa się ją jako poczucie zadowolenia, które stanowi wypadkową dotyczącą oczekiwań i uzyskanych efektów. Cel pracy. Celem badań była ...
STRESZCZENIE
S Byra,
Nadzieja podstawowa a reakcje przystosowawcze i sa...
Nabycie urazu rdzenia kręgowego zaliczane jest do najbardziej traumatycznych, wstrząsowych zdarzeń radykalnie przeobrażających dotychczasowe życie jednostki. Proces przystosowywania się do życia z trwałymi ograniczeniami ściśle powiązany ...
STRESZCZENIE
J Witowska, A Zajenkowska,
Gniew i satysfakcja z życia wśród buddystów i ...
W artykule przedstawiony został związek pomiędzy religią a gniewem i satysfakcją z życia. Badania przeprowadzono w grupie 51 buddystów w Polsce i 49 w Niemczech oraz 48 katolików w Polsce i 51 w Niemczech. Wykorzystano następujące narzędzi...
STRESZCZENIE