Wpływ reklamy na wybory zdrowotne Polaków

Anna Kubiak 1, Maria Kuleczka – Raszewska 1
1 - Instytut Studiów Edukacyjnych, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
MONZ
2014; 20 (1): 26-30
ICID: 1103937
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Reklama jest najbardziej zauważalnym przejawem działań marketingowych i od zawsze wzbudza wśród społeczeństwa zarówno pozytywne, jak i negatywne emocje. Ważnym aspektem współczesnej reklamy jest jej wpływ na codzienne wybory zdrowotne ludzi.
Cel pracy. Przeprowadzono badania pilotażowe analizujące wpływ różnych form reklamy na codzienne zachowania zdrowotne
dorosłych Polaków.
Materiał i metoda. W pracy badawczej posłużono się metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankiety.
Materiał badawczy stanowiła losowo dobrana grupa 50 dorosłych Polaków w przedziale wiekowym 30–60 lat. Respondentów z terenu miasta Nysa zapytano o wpływ reklamy na ich decyzje dotyczące zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, zakupu leków i suplementów diety oraz środków pielęgnacji i higieny ciała.
Wyniki. Zgromadzony w trakcie badań materiał empiryczny pozwolił na sformułowanie interesujących wniosków. Okazało się, że 42% respondentów często kupuje różne produkty, kierując się tym, co sugeruje reklama, a najbardziej przekonywające są dla nich wszelkiego rodzaju wizualizacje prezentowane w telewizji. Duży odsetek badanych (60%) deklaruje jednak brak zaufania do produktów reklamowanych jako prozdrowotne. Ponadto respondenci odpowiadali, iż w przypadku problemów zdrowotnych nie sugerują się reklamą (52%), ale korzystają z porady lekarza. Z drugiej strony na pytanie o to, czy kupują leki reklamowane w telewizji, większość odpowiedziała, że tak (70%). Tylko 16% badanych przyznało, że nieliczne kampanie reklamujące sport i rekreację mogą ich zachęcić do aktywności ruchowej, pozostali wykazują obojętność w tej sprawie.
Wnioski. Badania wykazały jednak dość znaczny wpływ reklamy na wiele decyzji respondentów i ten fakt należałoby wykorzystać do promowania codziennych zachowań prozdrowotnych.

Słowa kluczowe:reklama, zachowania zdrowotne, zdrowie ludzi
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zdrowie ludzi [0 powiązanych rekordów]
     zachowania zdrowotne [53 powiązanych rekordów]
     reklama [25 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Bień, E Rzońca,
Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań zdrowot...
Zachowania zdrowotne budujące styl życia każdego człowieka odnoszą się do wszelkich działań, które mają zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na jego zdrowie i samopoczucie oraz stanowią wyraz ukształtowanej postawy wobec zdrowia....
STRESZCZENIE
M Szpringer, M Olędzka,
Stosowanie leków dostępnych bez recepty i supl...
Wprowadzenie. W ostatnich latach możemy dostrzec wzrost konsumpcji leków dostępnych bez recepty oraz różnego rodzaju suplementów diety. Przyczyniają się do tego działania marketingowe firm i koncernów farmaceutycznych, a szcze gólnie wszec...
STRESZCZENIE
R Stępień , G Wiraszka ,
Health behaviors of young people during late adole...
Aim. The objective of the study was to analyze health behaviors in young people during late adolescence with regard to the dietary habits, physical activity, rest and stress. Material and methods. The study was conducted in a group of 258 high schoo...
STRESZCZENIE