Wiedza pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego w zakresie czynników ryzyka nowotworów piersi

Ewa Smoleń 1, Beata Dobrowolska 2
1 - Zakład Pielęgniarstwa, Instytut Medyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
2 - Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2014; 20 (1): 6-11
ICID: 1103933
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Rak piersi w 2008 roku stanowił w Polsce u kobiet drugą przyczynę umieralności, a pierwszą wśród zachorowań na nowotwory. Tak niepomyślne wyniki uwarunkowane są zbyt późnym rozpoznawaniem nowotworów piersi oraz nadal małym odsetkiem Polek uczestniczących w populacyjnych badaniach skriningowych. Istotne znaczenie w prewencji nowotworów piersi, prowadzącej do zmniejszania zachorowalności i umieralności, a tym samym zapobiegającej niekorzystnym zjawiskom w obszarze zdrowia, ma aktualna wiedza dotycząca profilaktyki.
Cel pracy. Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek w zakresie czynników ryzyka i profilaktyki nowotworów piersi.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w grupie 184 pielęgniarek województwa lubelskiego i podkarpackiego, w latach 2009/2010. Posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety. Dane poddano analizie statystycznej z zastosowaniem testu χ2 Pearsona.
Wyniki. Pielęgniarki za główne czynniki ryzyka nowotworów piersi uznały: rodzinne występowanie nowotworów piersi oraz innych chorób nowotworowych, stosowanie leków hormonalnych, narażenie na działanie promieniowania jonizującego,palenie tytoniu, a także wpływ środowiska. Najpopularniejszym, w opinii badanych pielęgniarek, programem profilaktycznym była akcja Różowa wstążka, a źródłem wiedzy w zakresie zasad profilaktyki nowotworów Internet.
Wnioski. Wiedza pielęgniarek dotycząca profilaktyki nowotworów piersi powinna być na wyższym poziomie. Widoczne różnice w wiedzy pielęgniarek dotyczącej znajomości programów profilaktycznych oraz źródeł wiedzy na temat profilaktyki nowotworów piersi w obu województwach nie wpływają na poziom wiedzy w tym zakresie.
Słowa kluczowe: nowotwory piersi, pielęgniarki, czynniki ryzyka, wiedza, profilaktyka
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     prevention [30 powiązanych rekordów]
     knowledge [48 powiązanych rekordów]
     risk factors [51 powiązanych rekordów]
     nurses [45 powiązanych rekordów]
     Breast Cancer [26 powiązanych rekordów] 

Related articles

S Ghadimi, M Khami,
Combined effect of laser irradiation and fluoride ...
Background and Aims: Despite significant decline in dental caries in recent decades, the disease remains apublic health problem especially in developing countries. In recent years combined application of laser andfluoride has been introduced as a new...
STRESZCZENIE
T Ghezeljeh, Z Abbasnejad,
Nurses’ Knowledge, Beliefs and Practices towards...
  Background & Aim: Nurses’ hands are important channels of micro-organisms transmission and hospital acquired infections. This study aimed to investigate knowledge, beliefs and practices of nurses regarding hand hygiene .   Methods & Mat...
STRESZCZENIE
N Mikaeili, M Ghaffari,
The relationship between personal intelligence and...
In treatment settings, where a wide range of personality and individual diversity is to be expected, psychological variables such as intelligence and empathy enhance nurses’ amenability and affect their moral sensitivity. The aim of this re...
STRESZCZENIE