Rola edukacji żywieniowej w populacji dzieci i młodzieży

Magdalena Zalewska 1, Elżbieta Maciorkowska 2
1 - Zakład Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 - Zakład Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
MONZ
2013; 19 (3): 375-378
ICID: 1075152
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie: Edukacja żywieniowa polega na systematycznym przekazywaniu wiedzy o żywności i żywieniu, opartej na aktualnych i sprawdzonych wynikach badań naukowych. Jej celem jest nabywanie wiedzy z zakresu zasad prawidłowego żywienia, kształtowanie wyborów żywieniowych, umiejętności, przekonań i postaw niezbędnych do zachowania, a także doskonalenia zdrowia własnego i innych.
Cel pracy: Celem pracy było określenie znaczenia edukacji żywieniowej w populacji wieku rozwojowego oraz wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za kształtowanie zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży.
Opis stanu wiedzy: Rolą edukacji żywieniowej jest motywowanie do podejmowania zachowań prozdrowotnych. Zakres edukacji obejmuje przekazanie wiedzy na temat zasad racjonalnego żywienia, kształtowanie umiejętności układania jadłospisu, przygotowywania potraw, przechowywania produktów spożywczych. Konieczne jest nabycie odpowiednich umiejętności, dzięki którym osoba nie tylko wie (zna zasady prawidłowego żywienia), ale i potrafi wykonać określone czynności (ułożyć jadłospis, przygotowywać zbilansowane posiłki). Za pośrednictwem edukacji żywieniowej odbywa się wykształcenie umiejętności konsumenckich, nabycie zwyczaju czytania informacji na etykietach produktów.
Posumowanie: Edukacja żywieniowa powinna być traktowana jako długofalowa „inwestycja” w zdrowie społeczeństwa. Edukacja żywieniowa powinna być wielopoziomowa, poczynając od rodziny poprzez przedszkole, szkołę z udziałem dzieci i nauczycieli oraz dotyczyć personelu opieki medycznej tj. lekarza, pielęgniarki, dietetyka, psychologa, a także ludzi mediów.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     prawidłowe żywienie [1 powiązanych rekordów]
     edukacja żywieniowa [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

K Kozaczuk, M Zalewska,
 COMPOSITE TESTING LABORATORY PERFORMANCE DEV...
 The paper presents a case study describing the implementation of a lean Sigma methodology to the composite testing laboratory (ctl) of centre for composite technologies of the Warsaw Institute of aviation (WIa) in order to develop the overall...
STRESZCZENIE
J Miniszewska, J Chanduszko-Salska,
Characteristics and assessment of stress managemen...
Psoriasis is one of the so-called psychodermatological diseases. It can give rise to a range of psychological problems in affected individuals, like high stress level, low self-esteem, altered body image, and affective disorders (like depression or s...
STRESZCZENIE
E Zalewska,
Badania nietypowych potencjałów jednostki ruchow...
Artykuł jest podsumowaniem prac nad zagadnieniem nietypowych potencjałów jednostki ruchowej, które według standardowych kryteriów są eliminowane z oceny.Elektromiografia jest elektrofizjologiczną metodą diagnostyczną umożliwiają...
STRESZCZENIE