Organizacja opieki przedkoncepcyjnej i okołoporodowej determinantą zdrowia rodziny i społeczeństwa

Grażyna Iwanowicz-Palus 1, Grażyna Stadnicka 1, Agnieszka Bień 1
1 - Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 313-318
ICID: 1075142
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie: Rozpatrywanie medycznych aspektów zdrowia kobiet i ich dzieci, wraz z prawnymi, ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi uwarunkowaniami, przedstawianymi z punktu widzenia różnych dyscyplin, pozwala na szerokie i wszechstronne podejście do zdrowia rodziny i społeczeństwa. Zmiany wynikające z reorganizacji ochrony zdrowia w Polsce w ostatnich latach spowodowały rozdrobnienie i niestabilność instytucji świadczących opiekę zdrowotną kobiecie i rodzinie.
Cel pracy: Celem pracy jest próba wykazania wpływu właściwej organizacji opieki przedkoncepcyjnej i okołoporodowej oraz obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych na zdrowie rodziny i społeczeństwa.
Opis stanu wiedzy: Opieka przedkoncepcyjna, opieka podczas ciąży, podobnie jak opieka w czasie porodu i w pierwszych tygodniach życia po porodzie, ma kluczowe znaczenie dla optymalnego rozwoju dziecka i wywiera wpływ na całe jego dorosłe życie. W ostatnich latach obserwuje się wzrost świadomości – zarówno społecznej, indywidualnej, jak i politycznej, co do czynników wpływających na sytuację zdrowotną kobiet i zdrowie dzieci, a tym samym zdrowie społeczeństwa, w tym zwłaszcza odpowiedzialności poszczególnych jednostek, grup społecznych oraz różnych instytucji i decydentów.
Podsumowanie: Ocena jakości i efektywności wykonywania zadań na rzecz zdrowia matki i dziecka przez jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, zarówno na poziomie podstawowym, wojewódzkim, jak i ogólnokrajowym, powinny być wprowadzone do powszechnej praktyki. Najkorzystniejsze, z punktu widzenia medycznego, jak i ekonomicznego, powinno być wdrożenie działań prewencyjnych, mających na celu nie tylko profilaktykę patologii położniczych oraz chorób kobiecych, ale optymalizację działań prozdrowotnych w szerokim zakresie.

  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     społeczeństwo [19 powiązanych rekordów]
     zdrowie [2 powiązanych rekordów]
     opieka przedkoncepcyjna [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Nowakowicz-Dębek, H Pawlak,
Świadomość ekologiczna społeczeństwa w zakre...
Wprowadzenie. Na terenie województwa lubelskiego znajduje się znaczna ilość wyrobów azbestowych. Powinny być one zdemontowane, zabezpieczone i składowane na odpowiednich składowiskach tak, aby ograniczyć ekspozycję na włókna azbest...
STRESZCZENIE
J Juszczyk-Rygałło,
Socjalizacja dziecka jako proces kształtowania to...
Czynniki społeczne oddziaływają na człowieka przez całe jego życie. Poprzez nie kształtuje on osobiste reguły funkcjonowania w środowisku społecznym, realizując role, które nie zawsze są całkowicie zgodne z wymaganiami społeczeństwa. ...
STRESZCZENIE
I Kozimala,
Harcerstwo – szkoła – społeczeństwo w połu...
Harcerstwo, zwane na ziemiach polskich w początkowym okresie działania skautingiem, rozpoczęło swoją działalność w 1911 roku we Lwowie, a następnie rozwinęło się w całej Galicji. Bazą działalności były szczególnie szkoły średnie w...
STRESZCZENIE