Zachowania zdrowotne chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym

Anna Bednarek 1, Magdalena Bednarz  1
1 - Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 305-312
ICID: 1075141
Article type: Original article
 
 
Wstęp: Kształtowanie optymalnych wyborów prozdrowotnych dzieci i młodzieży jest jednym z głównych zadań promocji zdrowia w obszarze działalności praktycznej.
Cel pracy: Poznanie zachowań zdrowotnych deklarowanych przez chłopców i dziewczęta w młodszym wieku szkolnym.
Materiał i metoda: Badania zostały przeprowadzone wśród 83 dzieci, tj. uczniów I, II i III klasy Szkoły Podstawowej nr 11 w Lublinie, w roku 2010. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu techniki wywiadu. Wartości analizowanych parametrów scharakteryzowano za pomocą liczebności i odsetka.
Wyniki: Zdecydowana większość badanych dziewcząt (83,7%) i chłopców (85,0%) spotkała się z pojęciem zdrowego stylu życia, a 44,2% dziewcząt i 35,0% chłopców kojarzy go z racjonalnym odżywianiem, aktywnością fizyczną, ilością snu i wypoczynku oraz zachowaniem bezpieczeństwa w życiu codziennym. Ponad połowa dziewcząt (51,2%) i 35,0% chłopców na aktywność fizyczną w ciągu dnia przeznacza najczęściej 1 godzinę. Bierne formy wypoczynku (komputer i/lub telewizor) codziennie preferuje 76,7% dziewcząt i 80,0% chłopców. Prawie 40% uczniów spożywa każdego dnia produkty typu fast food. Większość dziewcząt, tj. 74,4%, i połowa chłopców dba o higienę jamy ustnej.
Wnioski: 1. Wiedza dzieci na temat zdrowego stylu życia kojarzona jest najczęściej z ilością i rodzajem pokarmów, które się spożywa, z codzienną aktywnością fizyczną, chodzeniem spać o wczesnej porze oraz z zachowaniem bezpieczeństwa w szkole. 2. Większość zachowań zdrowotnych badanych dzieci jest nieprawidłowa. 3. Należy prowadzić ukierunkowaną edukację zdrowotną w grupie chłopców i dziewcząt w młodszym wieku szkolnym.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci w młodszym wieku szkolnym [0 powiązanych rekordów]
     zachowania zdrowotne [53 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Łazorczyk, J Domaradzki,
Zdrowotność stylu życia uczniów szkoły zawodo...
...
STRESZCZENIE
M Wysokiński, W Fidecki,
Health behaviour of miners...
Background: What significantly affects the health of an individual health behaviour. It is of particular importance in the case of people working in very harsh environmental conditions. The aim of this study is to examine health behaviour among miner...
STRESZCZENIE
A Bień, E Rzońca,
Socjodemograficzne uwarunkowania zachowań zdrowot...
Zachowania zdrowotne budujące styl życia każdego człowieka odnoszą się do wszelkich działań, które mają zarówno pośredni, jak i bezpośredni wpływ na jego zdrowie i samopoczucie oraz stanowią wyraz ukształtowanej postawy wobec zdrowia....
STRESZCZENIE