Późna dorosłość – okres strat czy nowych wyzwań?

Paweł Zielazny 1, Przemysław Biedrowski 2, Dominika Mucha 3
1 - Klinika Alergologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
2 - Oddział Neurochirurgii, Pomorskie Centrum Traumatologii
3 - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim
MONZ
2013; 19 (3): 284-287
ICID: 1075138
Article type: Review article
 
 
Cel pracy: W społeczeństwach zachodnich dominuje negatywny obraz starości. Współcześni badacze sugerują jednak, że starość nie musi być tylko okresem strat. Starość może być pozytywna, nawet w obliczu choroby przewlekłej. Celem pracy było nakreślenie podstawowych strat, jakie doświadcza jednostka w okresie późnej dorosłości, a także ukazanie starości jako okresu nowych wyzwań i zadań do realizacji, zwłaszcza w kontekście założeń psychologii pozytywnej.
Wyniki: Zgodnie z definicją WHO, okres późnej dorosłości rozpoczyna się w 60 r. ż. Do najpoważniejszych problemów osób starszych należą kłopoty ze zdrowiem, przejście na emeryturę, uszczuplenie dochodów, utrata pozycji społecznej, samotność, śmierć bliskich osób, poczucie lęku, niepewności, zagrożenia. Pojawia się konieczność wypracowania innych niż dotychczasowe mechanizmów adaptacyjnych. Mechanizmy te nie muszą być tylko negatywne. Koncepcja pozytywnego starzenia się opiera się na działaniach, które jednostka może podejmować w celu zwiększenia dobrostanu. Wypracowanie nowych, pozytywnych mechanizmów adaptacyjnych szczególnie istotne jest w przypadku osób starszych chorujących przewlekle, np. u chorych na POCHP. Do pozytywnych mechanizmów adaptacyjnych można zaliczyć m.in. wprowadzanie zintegrowanych modelów opieki, kreowanie nowych możliwości uczenia się, wolontariat.
Wnioski: Okres późnej dorosłości jest czasem zarówno strat, jak i nowych możliwości. Człowiek posiadający wiedzę oraz umiejętności może utrzymać zdrowie i dobrą jakość życia do późnych lat.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wolontariat [10 powiązanych rekordów]
     pozytywne starzenie się [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Mucha,
Translating Polish Fantasy – translational chall...
The present article discusses the difficulties and problems that a translator may face while translating Polish fantasy novels into English. Special attention is given to the characteristics of this literary genre and its history in Polish literary t...
STRESZCZENIE
 Mucha,
INNOWACYJNY PROJEKT MECHANIZMU DLA NARZĘDZI ...
W artykule została przedstawiona analiza dostępnych na rynku mechanicznych układów przeniesienia napędu w narzędziach laparoskopowych. Omówiony został mechanizm przeniesienia napędu w narzędziach kątowo uchylnych zaproponowany przez autora...
STRESZCZENIE
J Mucha, B Górna,
Assessment of the impact of acrylic resin complete...
Introduction. Diabetes is a metabolic disorder with a range of systemic symptoms manifested in the mouth. Aim of the study. The aim of the research was to assess the impact of acrylic resin complete dentures on saliva secretion in pa...
STRESZCZENIE