Rodzina i szkoła jako źródła informacji zdrowotnej – opinie uczniów

Marianna Charzyńska-Gula 1, Małgorzata Jaworska 2, Renata Bogusz 3, Agnieszka Bartoszek 1, Katarzyna Kocka 1
1 - Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studenckie Koło Naukowe Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny Katedry Nauk Humanistycznych, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (3): 242-250
ICID: 1075132
Article type: Original article
 
 
Wychowanie zdrowotne to kategoria oddziaływań wychowawczych, których celem jest rozbudzanie świadomości i aktywności jednostki w zakresie ochrony i rozwoju własnego zdrowia. Skuteczność tego procesu zależy od dobrej współpracy szkoły i rodziny ucznia we właściwym wykorzystywaniu informacji o zdrowiu pochodzącej z obu tych środowisk.
Celem badań było poznanie opinii wybranej grupy uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum na temat znaczenia rodziny i szkoły jako źródła informacji zdrowotnej, a także udziału ich rodziców w planowaniu i realizacji szkolnej edukacji zdrowotnej.
Opinie zebrano w grupie 368 uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej posiadającej status Szkoły Promującej Zdrowie, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Badania prowadzono na przełomie kwietnia i maja 2012 roku. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim kwestionariuszem ankiety.
Wyniki wskazują na stosunkowo małe znaczenie zarówno rodziców, jak i szkoły jako atrakcyjnych dla badanych uczniów źródeł informacji zdrowotnej. Odsetek uczniów, którzy stwierdzili, że w ich szkole w ogóle nie ma edukacji zdrowotnej i tym samym nie ma także osób, które byłyby dobrym źródłem informacji zdrowotnej wyniósł niemal 66%. Bardzo mała okazała się grupa uczniów, która uznała, że takie zajęcia są i są ciekawe (prawie 12%). Tematyka najczęściej poruszana na tych zajęciach nie zawsze wiązała się z przekonaniem uczniów co do tego, iż osoby prowadzące zajęcia są najlepszym źródłem informacji na ten właśnie temat.
Szkoła i rodzice, jako bardzo ważne dla uczniów źródła informacji o zdrowiu, nie współpracują ze sobą. Mimo oczekiwań uczniów, aby szkoła włączyła rodziców do zadań związanych z edukacją zdrowotną, nie są dostrzegalne działania, które potwierdzałyby otwarcie szkół na taką współpracę.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Uczeń [13 powiązanych rekordów]
     szkoła [45 powiązanych rekordów]
     rodzic [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

S Nazaruk,
Proces socjalizacji w klasach zróżnicowanych kul...
Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym wszystkie dzieci przebywające na terytorium Polski objęte są obowiązkiem szkolnym, dotyczy to również dzieci uchodźców, które przybyły razem ze swoimi rodzicami. W szkole dzieci uczą się język...
STRESZCZENIE
R Piskorz,
Seksualność dziecka w wieku wczesnoszkolnym...
Jednym z najistotniejszych wyznaczników ludzkiej osobowości jest płeć. Rozstrzygnięcie, czy urodzi się chłopiec, czy dziewczynka, następuje w chwili zapłodnienia i w tym momencie człowiek staje się istotą seksualną. Seksualność stanowi...
STRESZCZENIE
M Mendel,
Kultura edukacyjna miasta: czego uczy globalny urb...
Życie w mieście – przebiegając we względnej bliskości fizycznej – owocuje wzajemnym wpływem, zaś towarzyszące mu stymulacje generują określoną wiedzę, orientacje, dyspozycje do zachowań, obyczajowość, rytualizacje itd. Ich współw...
STRESZCZENIE