Cyfrowa analiza szmerów oddechowych u osób zdrowych i w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc

Michał Grzegorczyk 1, Anna Dubaniewicz 2, Andrzej Żak  3, Małgorzata Żak  4
1 - Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
2 - Katedra Pneumonologii i Alergologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
3 - Instytut Hydroakustyki, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
4 - Szpital Morski, Gdynia
MONZ
2013; 19 (2): 89-94
ICID: 1059143
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Osłuchiwanie i rozpoznawanie szmerów oddechowych ma duże znaczenie diagnostyczne. Jednak ze względu na subiektywną ocenę i brak obiektywnego wzorca, rozpoznawanie i różnicowanie szmerów oddechowych przysparza wiele trudności w nauczaniu studentów czy w początkowej praktyce zawodowej lekarza i pielęgniarki.
Cel. Celem pracy jest analiza porównawcza „wzorca” szmerów oddechowych u osób zdrowych i z POCHP.
Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 32 pacjentów z POCHP, grupę kontrolną stanowiło 60 zdrowych osób. Szmery oddechowe zostały zarejestrowane za pomocą stetoskopu elektronicznego Littmann 3200, następnie uzyskane dźwięki poddano analizie przy pomocy programu komputerowego MATLAB. Na podstawie szybkiej transformaty Fouriera wykonano analizę przebiegu czasowego, widma amplitudowego oraz spektrogram z wykresem widma amplitudowego. Uzyskane wyniki uśredniono, uzyskując widmo amplitudowe liniowe, logarytmiczne oraz spektrogram dla osób zdrowych i pacjentów z POCHP.
Wyniki. Pojedyncze szmery oddechowe dla osób zdrowych i chorych z POCHP nie zawsze wykazują znamienne i jednoznaczne różnice. Natomiast wartości uśrednione, zarówno w grupie kontrolnej, jak i w grupie pacjentów z POCHP, wykazują różnice. Spektrogram uzyskanych przy analizie sygnałów pochodzących od osób zdrowych pokazuje, że widmo amplitudowe jest praktycznie niezmienne w całym zakresie pomiarowym. Natomiast uzyskany spektrogram dla POCHP ma nierówny przebieg w całym zakresie pomiarowym. Występują zmiany widma amplitudowego w zależności od fazy oddechu, co uwidacznia się w postaci występowania wyższych częstotliwości w widmie amplitudowym.
Wnioski. Elektroniczna rejestracja i analiza szmerów oddechowych pozwala na dokładne określenie cech charakterystycznych i wizualizację dźwięku, co może przyczynić się do stworzenia „wzorca” dla poszczególnych jednostek chorobowych, udoskonalenia metod nauczania osłuchiwania szmerów oddechowych i zminimalizowania błędnie stawianych diagnoz.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     szybka transformata Fouriera [0 powiązanych rekordów]
     analiza sygnału dźwiękowego [0 powiązanych rekordów]
     szmery oddechowe [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Pawelek, A Piątkowski,
 ...
 ...
STRESZCZENIE
L Pijanowska-Beksa, A Kiryszewska,
The evaluation of the impact of ozone therapy and ...
Introduction. Streptococci (especially Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus) are considered to be the most important bacteria causing caries. G-positive bacilli, such as Lactobacillus present in the dental plaque, also have acidogenic pr...
STRESZCZENIE
J Widelski, A Grzegorczyk,
Antimicrobial activity of petroleum ether and meth...
Plants of the Apiaceae family usually contain coumarins. These are used worldwide in traditional medicine, as well as in modern therapeutics. The aim of our study was to determine the antimicrobial activity of four extracts (methanolic and petroleum ...
STRESZCZENIE