Ocena wpływu programu edukacyjnego „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” na poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat wirusa HPV

Joanna Gotlib 1, Elżbieta Czupryńska 2
1 - Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2 - Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
MONZ
2013; 19 (2): 206-210
ICID: 1059140
Article type: Original article
 
 
Wstęp i cel pracy
Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego jest najczęstszą chorobą przenoszoną drogą płciową i może inaugurować rozwój raka szyjki macicy. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy uczniów na temat wirusa HPV oraz skuteczności programu edukacyjnego „Wybierz Życie-Pierwszy Krok”.
Materiał i metody
250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Anonimowy kwestionariusz, 14 pytań zamkniętych. Uczniowie wypełniali ankietę przed i po realizacji programu edukacyjnego. STATISTICA 9.0, p<0,05.
Wyniki
Odpowiedzi na 12 z 14 pytań wykazały istotny statystycznie wzrost wiedzy po realizacji programu edukacyjnego. Wirus HPV za główną przyczynę rozwoju raka szyjki macicy uznało 68% ankietowanych. Po realizacji programu prawie wszyscy udzielili poprawnej odpowiedzi. Wczesny wiek inicjacji seksualnej jako jeden z czynników zwiększających ryzyko rozwoju raka wskazało 54% uczniów, a po realizacji programu 96%. 31% badanych wiedziało, że prezerwatywa nie stanowi ochrony przed zakażeniem wirusem HPV, po realizacji programu poprawnej odpowiedzi udzieliło 57%.
Wnioski. 1. W badanej grupie uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych poziom wiedzy na temat wirusa HPV i raka szyjki macicy jest niski. 2. Przeprowadzone badania po realizacji programu edukacyjnego „Wybierz Życie-Pierwszy Krok” wykazały istotny wzrost poziomu wiedzy o zagrożeniu zakażeniem wirusem HPV, rozwoju raka szyjki macicy i działaniach profilaktycznych. 3. Wyniki badań własnych świadczą o dużej skuteczności programu edukacyjnego, należy więc dążyć do podnoszenia świadomości młodzieży przez zwiększenie działań edukacyjnych. 4. W celu pełnej oceny skuteczności programu edukacyjnego zasadne jest sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów z perspektywy kilku miesięcy lub roku po realizacji programu.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     "Wybierz życie - Pierwszy krok" [0 powiązanych rekordów]
     program edukacyjny [2 powiązanych rekordów]
     wirus brodawczaka ludzkiego [12 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Panczyk, J Belowska,
Jakość testowego egzaminu wstępnego na kierunek...
Cel. Ocena jakości testowego egzaminu wstępnego służącego do kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek położnictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Materiał i metodyka. Analizie poddano dane dla pięc...
STRESZCZENIE
E Różalska, A Kaczyńska,
Ocena wiedzy pielęgniarek na temat szczepień och...
Wprowadzenie. Postawy pielęgniarek wobec szczepień ochronnych mogą stanowić najważniejszy czynnik wpływający na świadomość pacjentów na temat zagrożeń, które wynikają z chorób zakaźnych. Cel pracy. Ocena wiedzy pielęgniarek na tema...
STRESZCZENIE
P Zdanowski, D Szymczewska,
Incidence of acute allergic reactions to contrast ...
Introduction. A contrast-enhanced CT examination can have negative health implications. It can spark both allergic and other adverse reactions. Aim. The study aimed at analyzing the incidence of acute allergic reactions to Ultravist 37...
STRESZCZENIE