Ocena stanu zdrowia młodzieży w świetle wybranych wskaźników zdrowia

Jadwiga Krawczyńska 1, Beata Karakiewicz 2, Ewa Zięba 1, Grażyna Nowak Starz 1
1 - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2 - Zakład Zdrowia Publicznego, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ
2013; 19 (2): 193-199
ICID: 1059137
Article type: Original article
 
 
Aktualne wyniki działań zmierzających do poprawy stanu zdrowia młodzieży nie są dziś w pełni zadowalające, stąd konieczność pogłębionej analizy opartej na samoocenie zdrowia oraz dobrego samopoczucia.
Ocena jakości życia związanej ze zdrowiem jest obecnie jedną z ważnych, rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia metod, umożliwiającą wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym oraz społecznym, identyfikację osób zagrożonych problemami zdrowotnymi oraz podjęcie działań prewencyjnych.
Celem podjętych badań było poznanie problemów zdrowotnych i ocena jakości życia związanej ze zdrowiem uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W przeprowadzonych badaniach wykorzystano polską wersję kwestionariusza do badania jakości życia związanej ze zdrowiem dzieci młodzieży – KIDSCREEN 52. Jego zastosowanie umożliwiło ogólną samoocenę zdrowia badanej młodzieży, ale przede wszystkim ocenę HRQOL w wymiarach: samopoczucie fizyczne i psychiczne, nastroje i emocje, postrzeganie samego siebie, relacje z rodzicami i życie w domu, rówieśnicy i wsparcie społeczne, niezależność, środowisko szkolne, akceptacja społeczna oraz zasoby finansowe.
Badaniami objęto grupę 588 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 317 dziewcząt i 271 chłopców w wieku 16–18 lat.
Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że najczęstszymi problemami zdrowotnymi w populacji szkolnej są: wady postawy, wady wzroku, choroby alergiczne, nadwaga i otyłość. Występowanie problemów zdrowotnych jedynie u dziewcząt wpływało na wyższą ocenę zasobów finansowych oraz relacji z rodzicami i życia w domu.
Zastosowanie kwestionariusza KIDSCREEN może odegrać istotną rolę w ocenie zdrowia dzieci i młodzieży oraz wczesnym diagnozowaniu zagrożeń zdrowia subiektywnego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     jakość życia związana ze zdrowiem [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Zięba,
Sektor usług wiedzochłonnych oraz jego dynamika ...
Niniejszy artykuł dotyczy sektora usług wiedzochłonnych oraz jego dynamiki i struktury zatrudnienia. W części teoretycznej opracowania przedstawiono zagadnienia definicyjne oraz klasyfikacyjne związane z sektorem usług wiedzochłonnych, a tak...
STRESZCZENIE
K Zięba,
Inlay-retained zirconia fixed partial dentures –...
Every single missing tooth needs prosthetic reconstruction in view of rehabilitation and prevention of disorders in the stomatognathic system. Such situations present several reconstructive treatment modalities. When implant placement is not possible...
STRESZCZENIE
M Starczewska, A Tamulewicz,
Analiza wybranych czynników wpływających na zac...
Wstęp. Zachowania zdrowotne są jednym z najważniejszych czynników determinujących zdrowie człowieka. Cel pracy. Analiza zachowań zdrowotnych nastolatków oraz czynników wpływających na te zachowania. Materiał i metody. Badaniem objęto 7...
STRESZCZENIE