Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Matek i Ojców a częstość występowania zaburzeń emocjonalnych w okresie poporodowym

Katarzyna Augustyniuk 1, Jacek Rudnicki 2, Elżbieta Grochans 1, Anna Jurczak 1, Sylwia Wieder –Huszla 1, Małgorzata Szkup-Jabłońska 1
1 - Samodzielna Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
2 - Klinika Patologii Noworodka Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
MONZ
2013; 19 (2): 138-141
ICID: 1059133
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Problemy emocjonalne kobiet w okresie poporodowym są częstym objawem występującym niezależnie od wieku czy liczby posiadanych dzieci.
Cel pracy: Ocena zależności pomiędzy uczestniczeniem lub nieuczestniczeniem w edukacji poporodowej (Szkoły Matek i Ojców) a poziomem wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sytuacji pojawienia się problemów emocjonalnych w okresie połogowym.
Materiał i metody: Przebadano 400 położnic, które podzielono na dwie grupy: grupa 200 położnic uczestniczących w programie edukacji poporodowej w Szkole Matek i Ojców oraz grupa 200 położnic nieuczestniczących w programie Szkoły Matek i Ojców. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym była ankieta własnego autorstwa. Na badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego uchwałą nr BN‑001/203/04.
Wyniki: Analiza danych wykazała, że w grupie niekorzystającej z edukacji częściej występowały typowe objawy dla zespołu baby blues w postaci zmian nastroju, bezradności, płaczliwości i zmęczenia. Istotnie częściej u kobiet w grupie nieedukowanej występowały objawy smutku, przygnębienia niż w grupie edukowanej w Szkole Matek i Ojców. W okresie 4–6 tygodni po porodzie istotnie częściej w grupie niekorzystających z edukacji poporodowej występował niepokój i lęk. Grupa kobiet niekorzystających z edukacji poporodowej wykazała częstsze występowanie problemów pielęgnacyjnych związanych z okresem połogu.
Wnioski: 1. Uczestnictwo rodzica w programie Szkoły Matek i Ojców powoduje spadek częstości występowania zaburzeń emocjonalnych w okresie poporodowym. 2. Umiejętności radzenia sobie w sytuacji pojawienia się problemów emocjonalnych w okresie połogowym są większe u kobiet uczestniczących w programie Szkoły Matek i Ojców.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     edukacja poporodowa [0 powiązanych rekordów]
     baby blues [0 powiązanych rekordów]
     połóg [8 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Pilch, M Jajko,
Analiza efektów pielęgnowania i wiedzy pielęgni...
Wstęp. Dostęp do linii naczyniowej i terapia dożylna należą do ważnych elementów terapii zarówno w warunkach szpitalnych, jak i środowisku domowym. U większości pacjentów (ponad 80%) wykorzystuje się obwodowy dostęp naczyniowy z uwzglę...
STRESZCZENIE
K Görner, J Zieliński,
The hostility syndrome as a profile differentiatin...
Background: Football matches may be entertaining, or may become events erupting with violence and releasing aggression. Unfortunately, incidents of hooligans’ disorderly conduct during matches and outside the stadium are more and more frequently co...
STRESZCZENIE
W Jurczak,
Impact resistance of aluminium ship structures...
In the article there are summarized author’s results of research carried out in the Department of Basics of Marine Engineering of Polish Naval Academy for the last years. The results of those tests are listed in the selected publications that gener...
STRESZCZENIE