Polskie czasopiśmiennictwo medyczne jako instrument doskonalenia zawodowego pielęgniarek rodzinnych

Anna Cisińska 1
1 - Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ
2013; 19 (2): 110-115
ICID: 1059132
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Współczesna pielęgniarka rodzinna, będąca profesjonalistką w zespole, musi podejmować ustawiczne doskonalenie swoich umiejętności zawodowych. Wynika to z ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz innych dokumentów prawnych. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie informacji na temat roli czasopism medycznych w podnoszeniu kwalifikacji pielęgniarek rodzinnych.
Materiał i metody: analiza bibliografii zawartości czasopiśmiennictwa medycznego w Polsce oraz treści publikacji adresowanych do środowiska zawodowego pielęgniarek (za lata 2002–2012).
Skrócony opis stanu wiedzy: Pielęgniarki mają możliwości pogłębiania wiedzy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, m.in. studia uzupełniające, podyplomowe, szkolenia, kursy. Oprócz tzw. formalnego doskonalenia zawodowego, istnieje doskonalenie nieformalne, którego przykładem są szkolenia wewnątrzzakładowe i wszelkiego rodzaju konferencje naukowe, sympozja, zjazdy. Formą doskonalenia zawodowego jest także lektura literatury specjalistycznej i branżowej. Czasopisma naukowe były zawsze i powinny być nadal nowoczesnym i szybkim źródłem informacji naukowej z zakresu pielęgniarstwa, miejscem wymiany doświadczeń samych pielęgniarek. Powinny inspirować do profesjonalnego rozwoju zawodowego, wytwarzania potrzeby i wewnętrznej motywacji do ciągłego uczenia się, postępu, zdobywania wiedzy.
Podsumowanie: Czasopisma medyczne są cennym źródłem informacji, które w znacznym stopniu wzbogacają wiedzę pracowników ochrony zdrowia. W artykule przedstawiono zalety i wady czasopism medycznych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     doskonalenie zawodowe [6 powiązanych rekordów]
     pielęgniarka rodzinna [1 powiązanych rekordów]
     czasopisma medyczne [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

V Cebulska, V Koźlak,
Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek/rzy fu...
Wprowadzenie. Pozycję zawodowo-społeczną pielęgniarek na przestrzeni lat warunkuje wiele czynników, które zmieniły ją z podporządkowanej, tradycyjnej, biernej w samodzielną, profesjonalną zorientowaną na problemy zdrowotne człowieka, jeg...
STRESZCZENIE
D Krzewińska, D Olejniczak,
Problemy i bariery w procesie kształcenia zawodow...
Wprowadzenie i cel pracy. Niezbędnym elementem zawodowego rozwoju lekarzy jest zdobywanie i stałe uzupełnianie wiedzy. Zawodowym i etycznym obowiązkiem każdego lekarza jest zapewnienie pacjentom opieki opartej o aktualną wiedzę naukową. Lekar...
STRESZCZENIE
J Synowiec,
Podsystemy marketingu personalnego w przedsiębior...
Praca komórek kadr w wielu średnich i małych przedsiębiorstwach ulegała na przestrzeni ostatnich lat systematycznej zmianie – od wypełniania zadań typowego administrowania aktami pracowniczymi do aktywnego zarządzania personelem i jego umie...
STRESZCZENIE