Przekonania studentów kierunków medycznych na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Parchomiuk 1
1 - Zakład Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
MONZ
2013; 19 (2): 123-129
ICID: 1059129
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Postawy specjalistów wobec seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną są istotnym elementem środowisk edukacji, rehabilitacji i wsparcia. Wyrażają się w postaci określonych zachowań i ich intencji, ocen i sposobów wartościowania. Decydują o jakości doświadczeń psychospołecznych niezbędnych w rozwoju seksualności, jej ujawniania się w sposób społecznie pożądany i korzystny dla jednostki.
Cel pracy: określenie przekonań studentów wybranych kierunków medycznych na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Materiał i metoda: w badaniach uczestniczyło 197 studentów pielęgniarstwa (63 osoby), zdrowia publicznego (75), położnictwa (37) oraz fizjoterapii (25), w większości kobiet. Zastosowano skalę typu Likerta „Istota seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz kwestionariusz ankiety.
Wyniki: najwyższe wyniki, informujące o najsilniejszym poziomie akceptacji, odnotowano w zakresie przekonań, które określono mianem normalizacji seksualności oraz dostrzegania wielości jej uwarunkowań. Najniższy poziom akceptacji badanych uzyskały te przekonania, w świetle których osoby z niepełnosprawnością nie mają potrzeb seksualnych, bądź też ich seksualność jest pozbawiona wartości. Zmienna kierunek studiów ma znaczenie istotnie różnicujące badanych. Studenci położnictwa ujawniają stosunkowo najsilniejsze przekonania we wszystkich rozważanych kategoriach. Zmienna edukacja nie ma znaczenia w zakresie różnicowania przekonań badanych.
Wnioski: przekonania badanych studentów cechuje niski stopień pewności, co przy uwzględnieniu słabego zróżnicowania między poszczególnymi ich kategoriami, pozwala sądzić o ambiwalencji. Jakkolwiek wyniki analizy nie wykazały znaczenia zmiennej edukacji, jej zakres i specyfika, a przy tym sposób realizacji, mogły nie sprzyjać ugruntowaniu przekonań.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     studenci kierunków medycznych [1 powiązanych rekordów]
     przekonania [1 powiązanych rekordów]
     seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE