Zadania edukacyjne pielęgniarki wobec dzieci chorych na astmę oskrzelową

Alina Trojanowska 1, Krystyna Bernat 1, Irena Tymecka 1
1 - Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (2): 95-98
ICID: 1059127
Article type: Review article
 
 

Streszczenie
Wprowadzenie
Coraz większym problemem zdrowotnym u dzieci i młodzieży jest astma oskrzelowa, która w większości przypadków ma podłoże alergiczne. Liczba dzieci cierpiących na alergie wzrasta na całym świecie. W Polsce na astmę oskrzelową choruje niemal milion dzieci. Średnio w każdej klasie uczy się co najmniej jeden astmatyk. Edukacja zdrowotna jest stawiana na pierwszym miejscu wśród celów leczenia astmy.

Cel pracy
Celem pracy jest ukazanie głównych problemów dzieci w wieku szkolnym chorych na astmę oskrzelową i przedstawienie edukacyjnych propozycji ich rozwiązań.

Wyniki badań
Dokonano analizy aktualnego piśmiennictwa na temat występowania astmy oskrzelowej w populacji dzieci i młodzieży, jej wpływu na funkcjonowanie dziecka i jego rodziny oraz nowoczesnych programów edukacyjnych prowadzonych w astmie oskrzelowej. W szkole dzieci są narażone na kontakt z czynnikami uczulającymi, które nasilają przebieg choroby lub prowokują wystąpienie jej objawów. Ataki choroby może wywołać kurz, stres czy wysiłek fizyczny. Astma jest najczęstszą przyczyną absencji szkolnych. Nieprawidłowo leczona wpływa na gorszą sprawność fizyczną dziecka. Często pojawiają się u tych dzieci negatywne emocje, takie jak lęk, niepokój, frustracja, złość, obniżony nastrój. Astma jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci oraz częstą przyczyną korzystania z dodatkowej pomocy medycznej z powodu jej zaostrzeń. Astma jest przeszkodą w wyborze niektórych zawodów (np. fryzjer, chemik, ogrodnik, piekarz, weterynarz). Choroba dziecka zaburza funkcjonowanie całej rodziny. Ogranicza aktywność rodziców, obciąża ich psychicznie i pogarsza sytuację ekonomiczną rodziny. Astma obniża jakość życia dziecka i jego rodziców.

Podsumowanie
Wcześnie rozpoznana i właściwie leczona astma jest całkowicie kontrolowana i nie ogranicza normalnego życia dziecka. Nowoczesne programy edukacyjne mają umożliwić dziecku prowadzenie aktywnego życia i osiągnięcie założonych celów terapii.

Słowa kluczowe: astma oskrzelowa, dzieci, edukacja zdrowotna
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     astma oskrzelowa [52 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Styczyński, K Czyżewski,
Analiza epidemiologiczna zakażeń gronkowcowych w...
Wstęp. Gronkowce są jednym z najczęstszych patogenów wpływających na powikłania u pacjentów poddawanych chemioterapii. Cel pracy. Ocena występowania zakażeń gronkowcowych u pacjentów onkologicznych leczonych w oddziałach hematoonkologii...
STRESZCZENIE
I Wilk,
Masaż Shantala – charakterystyka i sposób wyko...
Masaż pozytywnie wpływa na organizm człowieka, niezależnie od wieku. Wspomaga pracę serca, układu oddechowego i odporność organizmu. W masażu poprzez dotyk stymulujemy receptory czucia powierzchownego zlokalizowane w skórze i dzięki temu m...
STRESZCZENIE
D Olczak-Kowalczyk, M Borysewicz-Lewicka,
Consensus statement of Polish experts on individua...
Using fluoride agents is one of key elements of caries prevention. For it to be safe and effective, it is crucial to know the cariostatic mechanisms of fluoride and follow the guidelines of fluoride use for caries prevention. Experts in paediatric ...
STRESZCZENIE