Rola placówek podstawowej opieki zdrowotnej w realizacji profilaktyki nowotworów w opinii lekarzy rodzinnych

Agata Stefanowicz 1, Teresa B. Kulik 1, Jolanta Pacian 1, Dorota Żołnierczuk-Kieliszek 1, Hanna Skórzyńska 1
1 - Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (2): 168-172
ICID: 1059126
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Aby odwrócić niekorzystne tendencje dotyczące epidemiologii nowotworów złośliwych w Polsce, wdrażane są liczne działania profilaktyczne. Efektywna profilaktyka onkologiczna wymaga działań wielosektorowych, niemniej jednak bardzo istotną rolę w tym zakresie ma do odegrania Podstawowa Opieka Zdrowotna. Rolą lekarzy pierwszego kontaktu jest podejmowanie działań zarówno z zakresu profilaktyki pierwotnej, jak i wtórnej.
Cel pracy. Celem pracy było poznanie opinii lekarzy pierwszego kontaktu na temat roli placówek POZ, jaką mogą i powinny odegrać w profilaktyce chorób nowotworowych w Polsce. Zainteresowano się także, czy opinie lekarzy POZ na ten temat zależą od posiadanej specjalizacji.
Materiał i metody. Badanie metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza ankiety przeprowadzono w 70 placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na obszarze województwa lubelskiego. Grupę badaną stanowiło 176 lekarzy pierwszego kontaktu, w większości ze specjalizacją z medycyny rodzinnej.
Wyniki i wnioski. 80% badanych lekarzy przyznało, że spośród różnych sektorów opieki zdrowotnej, największą rolę w realizacji profilaktyki onkologicznej powinna odgrywać właśnie podstawowa opieka zdrowotna. Znaczny odsetek badanych dostrzega konieczność współpracy w tym zakresie z pielęgniarką środowiskową, lekarzami specjalistami i położną środowiskową. Ankietowani lekarze sygnalizują potrzebę większego udziału POZ w profilaktyce pierwotnej (promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej) aniżeli w profilaktyce wtórnej ukierunkowanej na wczesną wykrywalność nowotworów. Biorąc pod uwagę specyfikę i warunki pracy w POZ, badani w większości uznali za skuteczniejsze badania wykrywacze, prowadzone podczas rutynowej pracy lekarza, niż aktywne zorganizowane programy badań przesiewowych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™