Zachowania zdrowotne związane ze spożyciem alkoholu i wiedza młodzieży gimnazjalnej na temat skutków nadużywania alkoholu

Dorota Żołnierczuk-Kieliszek 1, Teresa B Kulik 1, Renata Sidor 1, Mariola Janiszewska 1, Agata Stefanowicz 1, Anna Pacian 1, Jolanta Pacian 1
1 - Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (2): 162-167
ICID: 1059123
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Celem pracy była ocena zachowań zdrowotnych związanych ze spożyciem alkoholu i poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej w województwie lubelskim na temat skutków nadużywania alkoholu.
Materiał i metoda: Badaniem objęto 135 uczniów klas trzecich gimnazjów w Lublinie, Lubartowie i Woli Sernickiej (województwo lubelskie). W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety audytoryjnej. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety oraz standardowy test Cage. Badanie zrealizowano w grudniu 2008 roku.
Wyniki: Ponad 80% uczniów przyznało się do spożywania alkoholu kiedykolwiek w życiu. Średni wiek inicjacji alkoholowej w badanej grupie osób, które miały już kontakt z alkoholem, wynosił 12,96 ± 1,73 lat. Inicjacja alkoholowa u dziewcząt miała miejsce znamiennie później niż u chłopców. 42,2% badanej młodzieży spożywało alkohol kilka razy w roku. Do picia alkoholu kilka razy w miesiącu przyznało się niemal 25% ankietowanych. Chłopcy spożywali alkohol istotnie częściej niż dziewczęta. Najpopularniejszymi trunkami wśród młodzieży było piwo i wino. Zdaniem 27,4% uczniów alkohol był łatwo dostępny. Najczęściej wymienianym przez młodzież motywem spożycia alkoholu było picie z okazji imienin, urodzin, następnie chęć uzyskania poprawy samopoczucia poprzez wypicie alkoholu, a w dalszej kolejności chęć pokonania lęku oraz presja ze strony rówieśników. Informacje na temat skutków nadużywania alkoholu uczniowie najczęściej pozyskiwali z Internetu. Wiedzę młodzieży szkolnej na temat konsekwencji nadużywania alkoholu można ocenić jako niską. Dziewczęta prezentowały nieco wyższy poziom wiedzy niż chłopcy. Na podstawie wyników testu Cage w badanej grupie uczniów stwierdzono, że 22,2% badanych wykazywało znaczne prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu.
Wnioski: Istnieje potrzeba edukacji zdrowotnej młodzieży gimnazjalnej w zakresie konsekwencji nadużywania alkoholu.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     alkohol etylowy [4 powiązanych rekordów]
     konsumpcja alkoholu [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Kaczor-Szkodny, C Horoch,
Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu woln...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element w życiu człowieka. W okresie dorastania pozwala prawidłowo kształtować szeroko rozumiane postawy dzieci i młodzieży oraz wpływa na prawidłowy rozwój psychomotoryczny. P...
STRESZCZENIE
O Beglarashvili, A Kulik,
The Development Trends of Wholesale Trade in the K...
The article examines the regional aspects and trends in the sphere of wholesale trade as to the enterprises of Kyiv region. The article provides the dynamics of indicators of wholesale trade both in Ukraine and in Kyiv region by groups of commodities...
STRESZCZENIE
M Serdyuk, D Stepanenko,
Substantiaton of selecting the method of pre-cooli...
The research is devoted to the scientific substantiation of the feasibility of combination of pre­cooling the fruits and their treatment by antioxidant compositions before prolonged storage, as well as determining the optimal modes and methods of ca...
STRESZCZENIE