Zachowania żywieniowe gimnazjalistów i studentów w kontekście wpływu społecznego

Agnieszka Buczak 1
1 - Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
MONZ
2013; 19 (2): 116-122
ICID: 1059121
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Edukacja zdrowotna i żywieniowa nie zajmuje znaczącej pozycji w polskich szkołach. Świadomość znaczenia rodziny, grupy rówieśniczej i mediów w promocji zdrowia również nie jest wystarczająca.
Badania miały na celu diagnozę społecznych uwarunkowań zachowań związanych z odżywianiem się gimnazjalistów i studentów. Analizy uwarunkowań zachowań żywieniowych mogą pomóc we wprowadzaniu nowych projektów w zakresie edukacji żywieniowej.
Materiał i metody: Przeprowadzone badania miały charakter sondażu diagnostycznego. Badaniami objęto grupę 188 gimnazjalistów oraz 84 studentów. Prezentowany materiał zebrano na podstawie autorskiego kwestionariusza ankiety. Respondenci byli pytani o zwyczaje żywieniowe, przekonania na temat wpływu różnych uwarunkowań na zachowania żywieniowe oraz prozdrowotne znaczenie wybranych zachowań żywieniowych. Dane zostały analizowane przy użyciu pakietu statystycznego SPSS for Windows, wersja14,0 PL. Zastosowano statystykę Chi- kwadrat Pearsona i korelacje Tau-b Kendalla.
Wyniki: Najważniejsze uwarunkowania zachowań żywieniowych są takie same u młodzieży gimnazjalnej, jak w przypadku badanych studentów: dążenie do atrakcyjności fizycznej, szybkie tempo życia, wzorce wyniesione z domu. 70,2% badanych studentów i 48,9% gimnazjalistów chciałoby trochę schudnąć, ale więcej gimnazjalistów niż ich starszych kolegów wypróbowuje różne diety bądź ogranicza się w jedzeniu. Istnieje statystycznie istotna zależność wśród badanych gimnazjalistów między spostrzeganiem wpływu grupy rówieśniczej na zachowania żywieniowe a zadowoleniem ze swojego wyglądu oraz odchudzaniem się.
Wnioski: Powodem odchudzania się młodzieży gimnazjalnej może być nie nadwaga, a wpływ rówieśników, co stanowi ważne spostrzeżenie dla szkolnej edukacji zdrowotnej.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wpływ społeczny [5 powiązanych rekordów]
     zachowania żywieniowe [12 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Gacek,
Zachowania żywieniowe grupy młodych mężczyzn t...
Cel pracy. Ocena zachowań żywieniowych grupy biegaczy długodystansowych trenujących rekreacyjnie i wyczynowo. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 140 młodych mężczyzn, biegaczy długodystansowych, trenujących...
STRESZCZENIE
K Musiał, A Lipert,
NUTRITION BEHAVIORS OF ADULTS TRAINING UNPROFESSIO...
Background. Long distance running is one of endurance discipline of sport. Proper balanced diet can improve physical capacity, increase mass and strength of muscles and speed up recovery organism to homeostasis state after physical activity. P...
STRESZCZENIE
M Gacek,
DIETARY BEHAVIORS OF WINTER SPORT ATHLETES...
Background. Winter sport athletes are exposed to difficult environmental conditions, which additionally increases their nutritional needs. To analyze the diet of elite winter sport athletes depending on their sex and the type of practiced disc...
STRESZCZENIE