Poziom aktywności fizycznej a występowanie nadwagi i otyłości wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Justyna Krzepota 1, Elżbieta Biernat 2, Beata Florkiewicz 1
1 - Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Uniwersytet Szczeciński
2 - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
MONZ
2013; 19 (2): 200-205
ICID: 1059120
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. W ostatnich latach notuje się wzrost populacji osób powyżej 60. roku życia. Aktywność fizyczna i masa ciała determinują jakość życia osób starszych. Celem niniejszej pracy jest ocena aktywności fizycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wałczu o zróżnicowanych proporcjach wagowo-wzrostowych.
Materiał i metoda. Badaną grupę stanowiło 72 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (14 mężczyzn i 58 kobiet) w Wałczu. Średnia wieku badanych wynosiła 60,9±5,8 lat. Badania prowadzono w marcu 2012 roku. Zastosowano krótką wersję Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej IPAQ.
Wyniki. U największego odsetka badanych, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio 39,7%, i 50,0%), odnotowano niski poziom aktywności fizycznej. W największym odsetku u ogółu badanych stwierdzono występowanie nadwagi (40,3%). Otyłość wśród badanych mężczyzn i kobiet współwystępuje z niskim poziomem aktywności fizycznej istotnie częściej (p<0,05) niż z poziomem umiarkowanym (12,5%) czy wysokim (6,3%). Najczęściej deklarowaną formą aktywności fizycznej wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest chodzenie (91%).
Wnioski. Bezruch, przecenianie biernego wypoczynku ma silne uwarunkowania kulturowe i manifestuje się najpełniej po 65. roku życia. Drogą do utrzymania sprawności polskich seniorów jest systematyczna aktywność fizyczna. Konieczne są wzory zachowań, które będą kształtować ich potrzeby i nawyki aktywnego stylu życia. Niezbędne staje się zmaksymalizowanie programów wsparcia dla tej grupy społecznej oraz włączenie do działania nie tylko organizacji regionalnych, ale i różnych grup nieformalnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządu terytorialnego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Uniwersytet Trzeciego Wieku [6 powiązanych rekordów]
     osoby starsze [46 powiązanych rekordów]
     BMI [228 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Gupta, T Mahanta,
Overweight and Obesity and its associated factors ...
Background: The increasing prevalence of childhood obesity is emerging as a public health problem in urban India and also contributes to obesity and various non-communicable diseases among adult population. Hence, it is necessary to identify potentia...
STRESZCZENIE
, ,
 ASSESSMENT OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN A...
 BACKGROUND AND OBJECTIVES Obesity is becoming a pandemic these days. People are overweight and are losing the joy of self-control. Lack of exercise, poor dietary habits lead to hypertension and diabetes mellitus. It is essential to make stu...
STRESZCZENIE
A Stachoń, J Pietraszewska,
The differences in fat accumulation and distributi...
Purpose. The appropriate percentage of body fat is essential for women’s health and biological condition. Both accumulation of fat and distribution pattern of adipose tissue are connected with health risk, which justifies the investigation and perm...
STRESZCZENIE