Wpływ podawania cyklosporyny A na stężenie aminokwasów siarkowych w osoczu dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym

Marcin Tkaczyk 1, Aneta Czupryniak 1, Grażyna Chwatko 2, Edward Bald 2, Wojciech Fendler 3
1 - Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi,
2 - Zakład Chemii Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
3 - Klinika Hematologii, Onkologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ
2013; 19 (1): 59-63
ICID: 1049529
Article type: Original article
 
 
Zespół nerczycowy u dzieci uważa się za chorobę, która w swoim obrazie ma zaburzenia równowagi oksydacyjno-redukcyjnej (red-ox). Zaburzenia te mogą być wynikiem choroby per se, stosowanego leczenia (w tym cyklosporyny A), ale także postuluje się, że mogą wpływać na jej przebieg.
Celem przeprowadzonego badania była ocena wpływu podawania cyklosporyny A na stężenia aminokwasów siarkowych (glutation – GT, homocysteina – HCY, cysteina – CY i cysteinyloglicyna – CG), a tym samym na równowagę red-ox.
Materiał i metody. Przebadano 95 dzieci (2–18 lat) podzielonych na 3 grupy: zaostrzenie (n=30), wczesna remisja indukowana glikokortykosteroidami (n=37), remisja stabilna bez glikokortykosteroidów (n=28). W każdej z tych grup wyłoniono dzieci leczone cyklosporyną A i porównano do dzieci, którym tego leku nie podawano. 32 dzieci zdrowych było grupą kontrolną.
Stężenia aminotioli badano metodą wysokowydajnej chromatografii cieczowej z określeniem frakcji związanej z białkami.
Wyniki. Stężenie całkowite HCY i CY nie wykazywało różnic w stosunku do grupy kontrolnej, a jedynie niewielkie zmiany pomiędzy poszczególnymi fazami choroby. Stężenie wolnej (toksycznej) HCY było wyższe w fazie wczesnej remisji. Stężenie GT pozostawało porównywalne we wszystkich badanych grupach, natomiast stężenie CG było obniżone we wczesnych fazach choroby. Dzieci leczone cyklosporyną A miały znacząco wyższe stężenia HCY i CY w pierwszych 2 fazach leczenia, podczas gdy stężenie GT i CG pozostało porównywalne ze stężeniem u dzieci leczonymi bez CsA.
Podsumowanie. Cyklosporyna A, jako lek stosowany dla podtrzymania remisji idiopatycznego zespołu nerczycowego, może sprzyjać zaburzeniom w stężeniu aminokwasów siarkowych promującym aterogenezę, choć znaczenie kliniczne tych zmian wydaje się być niewielkie i wymaga dalszych badań.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Cyklosporyna A [16 powiązanych rekordów]
     równowaga red-ox [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Włodarczyk, A Borkowska,
Powstawanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej w...
Wstęp. Częstość występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej szacowana jest na około 10-35% chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki (PZT) oraz na około 40-80% pacjentów z rozpoznaniem gruczołowego raka trzustki (RT). Etiologia cukrzy...
STRESZCZENIE
A Kaźmierczak, M Tkaczyk,
THE NUMERICAL CALCULATION MODULE FOR PISTON RINGS...
The piston with piston rings and bearing surface is a self-contained and highly complex tribological system. One of the most widespread global friction pairs traversed by reciprocating a pair of ring - cylinder liner piston - rings - cylinder interna...
STRESZCZENIE
T Ambroziak, S Tkaczyk,
 The selection of transportation means for te...
 ...
STRESZCZENIE