Wpływ ciśnienia tętniczego na uszkodzenie nerek u dzieci z cukrzycą typu 1

Jolanta Sołtysiak 1, Bogda Skowrońska 2, Piotr Fichna 2, Magdalena Silska 1, Andrzej Blumczyński 1, Witold Stankiewicz 2, Maria Lewandowska-Stachowiak 3, Jacek Zachwieja 3
1 - Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2 - Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
3 - Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej, Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
MONZ
2013; 19 (1): 55-58
ICID: 1049527
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Nadciśnienie tętnicze (HA) jest jednym z powikłań cukrzycy typu 1 (T1DM) i stanowi czynnik ryzyka rozwoju cukrzycowej choroby nerek. Celem pracy była ocena ciśnienia tętniczego u dzieci z T1DM na podstawie 24-godzinnego monitorowania (ABPM) oraz związku parametrów ABPM z albuminurią (ACR) i czynnikami ryzyka cukrzycowej choroby nerek, tj. hemoglobiną glikowaną (HbA1c), czasem trwania cukrzycy, cholesterolem całkowitym (Chol) oraz trójglicerydami (TG).
Materiał i metody: Badaniem objęto 107 dzieci (53 dziewczynki i 54 chłopców) z T1DM. Średni wiek pacjentów wynosił 14,22±2,90 lat ze średnią czasu trwania T1DM 5,81±3,62 lat. Pomiar ABPM wykonano metodą oscylometryczną. Analizie poddano wartości ciśnienia skurczowego w dzień (SBPD) i w nocy (SBPN), rozkurczowego w dzień (DBPD) i w nocy (DBPN) oraz spadek ciśnienia tętniczego w nocy. HA rozpoznawano powyżej 95pc, stan przednadciśnieniowy (preHA) powyżej 90pc oraz prawidłowe ciśnienie tętnicze (nBP) poniżej 90pc.
Wyniki: HA stwierdzono u 25,3% dzieci, preHA u 22,4% i nBP u 52,3%. Pacjenci z HA w porównaniu do dzieci z nBP byli istotnie statystycznie starsi, chorowali dłużej i wykazywali wyższe wartości BMI, HbA1c, ACR i TG. Stwierdzono pozytywną zależność ciśnienia tętniczego z czasem trwania T1DM, BMI, ACR i TG. Brak spadku ciśnienia w nocy stwierdzono u 34% pacjentów. Dzieci te, w porównaniu do chorych z zachowanym profilem dobowym ciśnienia, nie różniły się w zakresie BMI, HbA1c, ACR, Chol i TG.
Wnioski: Nadciśnienie tętnicze występuje częściej u dzieci z T1DM w porównaniu do populacji ogólnej. Ryzyko uszkodzenia nerek w T1DM znacząco wzrasta u dzieci z HA oraz wykazuje związek z wielkością ciśnienia tętniczego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     Albuminuria [70 powiązanych rekordów]
     cukrzyca typu 1 [113 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Skotnicka , K Trzpis ,
Plunging ranula in children...
Objective: A plunging ranula represents mucous extravasation from sublingual salivary gland extending to the submandibular space. Although the majority of patients present in the second or third decade of life, it rarely occurs in children. Methods:...
STRESZCZENIE
A Genowska, M Polak,
Uwarunkowania umieralności dzieci w Polsce na tle...
Wprowadzenie. Nierówności w stanie zdrowia wynikające z różnic biologicznych oraz społeczno-ekonomicznych są ważnym kierunkiem badań w obszarze zdrowia publicznego. Analizy umieralności, szczególnie w przypadku populacji dzieci, maj...
STRESZCZENIE
S B.V., R K.S.,
Utility of Automated Urine Analysis in Patients w...
Introduction: The prevalence of Diabetes mellitus is growing rapidly worldwide and is reaching epidemic proportions. It is estimated that there are 285 million people with diabetes worldwide and this number is set to increase to 438 million by the ...
STRESZCZENIE