Ocena dobowego wydalania cytrynianu z moczem u zdrowych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Przemysław Sikora 1, Beata Bieniaś 1, Anna Wieczorkiewicz-Płaza 1, Paweł Szlązak 1, Urszula Biaduń 1, Maria Małgorzata Zajączkowska 1
1 - Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2013; 19 (1): 45-48
ICID: 1049525
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Cytrynian jest podstawowym inhibitorem krystalizacji soli szczawianowo-wapniowych i fosforanowo--wapniowych w moczu. Dlatego też jego obniżone wydalanie z moczem stanowi istotny czynnik ryzyka kamicy dróg moczowych. Dotychczas brak jest powszechnie akceptowanych norm wydalania cytrynianu u dzieci i młodzieży.
Cel pracy: Ocena dobowego wydalania cytrynianu z moczem u zdrowych dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz określenie wartości referencyjnych dla tego parametru.
Materiał i metody: Badaniami objęto 211 zdrowych dzieci w wieku od 4 do 18 lat (średnio 10,9 ± 3,9 lat), w tym 105 chłopców i 106 dziewczynek. Stężenie cytrynianu oznaczano w moczu metodą enzymatyczną. Wydalanie cytrynianu przeliczano na jednostkę masy ciała (kg mc), standardową powierzchnię ciała (1,73 m2) oraz odnoszono do stężenia kreatyniny.
Wyniki: Wykazano istotną statystycznie ujemną korelację pomiędzy wydalaniem cytrynianu przeliczanego na jednostkę masy ciała, lub określanego jako wskaźnik cytrynian/kreatynina, a wiekiem. Nie stwierdzono takiej zależności, gdy wydalanie cytrynianu odniesiono do standardowej powierzchni ciała. Niezależnie od metody przeliczania, dziewczynki wykazywały istotnie wyższe wartości wydalania cytrynianu w moczu dobowym. Za dolną granicę normy wydalania cytrynianu przyjęto wartość 10 centyla, która dla dziewcząt wyniosła 1,32 mmol/1,73 m2/24h, a dla chłopców 0,92 mmol/1,73 m2/24h.
Wnioski: Odnoszenie dobowego wydalania cytrynianu z moczem do standardowej powierzchni ciała u dzieci w zakresie wiekowym 4–18 lat pozwala na korzystanie z jednej normy dla tego parametru, ustalonej osobno dla dziewczynek i chłopców. Ufamy, że zaproponowane przez nas wartości referencyjne pomogą w interpretacji wyników badań diagnostycznych u pacjentów pediatrycznych z kamicą układu moczowego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     mocz [5 powiązanych rekordów]
     cytrynian [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Kołodziejczyk, K Wejnarska,
Uraz brzucha przed wystąpieniem przewlekłego zap...
Wstęp. Najczęstsze przyczyny przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) u dzieci znacznie różnią się od tych opisywanych u dorosłych. Do najważniejszych należą: mutacje genetyczne, wady anatomiczne przewodów trzustkowych, zaburzenia gospodarki...
STRESZCZENIE
A Genowska, B Goworko -Składanek ,
Dzieci jako sprawcy i ofiary wypadków komunikacyj...
Wprowadzenie. Wypadki komunikacyjne z udziałem dzieci są istotnym zagrożeniem prowadzącym do urazów będących powodem niepełnosprawności, a także stanowią przyczynę zgonów możliwych do uniknięcia. Cel pracy. Celem pracy b...
STRESZCZENIE
J Styczyński, K Siewiera,
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci i młodzie...
Wstęp. Pacjenci poddawani procedurze transplantacji komórek krwiotwórczych (HSCT) stanowią grupę, w której ryzyko inwazyjnych zakażeń grzybiczych (IFI) jest szczególnie wysokie. Zakażenia grzybicze są częstą przyczyną chorobowości i ś...
STRESZCZENIE