Analiza czynników ryzyka ostrego uszkodzenia nerek u dzieci po skomplikowanych zabiegach kardiochirurgicznych – rola oceny zespołu małego rzutu w okresie pooperacyjnym

Michał Markiewicz 1, Wojciech Krajewski 1, Anna Jander 2, Jolanta Lukamowicz 3, Marcin Tkaczyk 2
1 - Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
2 - Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
3 - Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
MONZ
2013; 19 (1): 31-35
ICID: 1049522
Article type: Original article
 
 
Ostre uszkodzenie nerek jest częstym powikłaniem po operacjach, w tym szczególnie po zabiegach kardiochirurgicznych.
Celem prezentowanej pracy była ocena występowania czynników ryzyka AKI (wg RIFLE) u dzieci po skomplikowanych zabiegach kardiochirurgicznych z wysokim ryzykiem okołooperacyjnym.
Grupa badana składała się z 41 dzieci w wieku 0–14 lat, poddanych leczeniu zabiegowemu z powodu wady serca – o wysokim średnim wskaźniku złożoności zabiegu (Aristotle score = 9,25). Metodyka badania obejmowała ocenę trudności zabiegu, stanu klinicznego dziecka, wskaźników opisujących zabieg, wskaźników klinicznych wydolności układu krążenia, czynności nerek (ocenianą za pomocą Eger) oraz ocenę stężenia lipokainy neutrofilowej związanej z żelatynazą oraz stężenia N­końcowego fragmentu czynnika natriuretycznego B w surowicy.
W badanej grupie określono częstość występowania AKI na 68%. 20 chorych rozwinęło AKI w stadium R, a 8 w stadium I i F. Analizując występowanie wskaźników klinicznych i biochemicznych wykazano, że czynnikami rozwoju AKI w stadium I i F były: dłuższy czas trwania kwasicy mleczanowej, wyższa dawka leków wazoktywnych i inotropowych, większa objętość drenażu w pierwszej dobie po operacji, dłuższy czas wentylacji mechanicznej, dłuższy czas leczenia w OIT. Spośród wskaźników biochemicznych ujawnienie się AKI I/F związane było z wyższym stężeniem NGAL w 24 godzinie, osiągnięciem najwyższej wartości w 48 godzinie oraz z utrzymywaniem się wysokich wartości NT­proBNP w 24 i 48 godzinie od zabiegu.
Badanie wykazało, że do rozwoju ostrego uszkodzenia nerek przyczyniać się może nie tylko sama procedura kardiochirurgiczna, ale także przebieg okresu pooperacyjnego ze szczególnym znaczeniem zespołu „małego rzutu” serca.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zespół małego rzutu serca [0 powiązanych rekordów]
     kardiochirurgia [16 powiązanych rekordów]
     ostre uszkodzenie nerek [10 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Koclęga, M Krawczyk-Kuliś,
The importance of MRD monitoring in intensive trea...
Chronic lymphocytic leukemia is the most common leukemia diagnosed in adults. The median age of diagnosis is 65. The goal of treatment especially in younger patients should be putting them in deep remission, without a minimal residual disease (MRD). ...
STRESZCZENIE
M Dzierżak-Mietła, M Markiewicz,
Czy pełne typowanie alleliczne HLA rodzeństwa wy...
Wstęp. Poszukiwanie dawcy do przeszczepienia allogenicznego komórek krwiotwórczych (allo-HCT) wśród rodzeństwa wymaga potwierdzenia zgodności haplotypów układu zgodności tkankowej HLA dawcy i biorcy. Badanie HLA rozpoczyna się zazwyczaj od...
STRESZCZENIE
A Kaźmierczak, M Tkaczyk,
THE NUMERICAL CALCULATION MODULE FOR PISTON RINGS...
The piston with piston rings and bearing surface is a self-contained and highly complex tribological system. One of the most widespread global friction pairs traversed by reciprocating a pair of ring - cylinder liner piston - rings - cylinder interna...
STRESZCZENIE