Atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy – opis przypadku

Anna Jander 1, Anna Krakowska 1, Marcin Tkaczyk 1
1 - Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
MONZ
2013; 19 (1): 75-77
ICID: 1049520
Article type: Case report
 
 
Wstęp: Zespół hemolityczno-mocznicowy (ZHM, HUS) charakteryzujący się triadą objawów: niedokrwistością hemolityczną, małopłytkowością i niewydolnością nerek jest najczęstszą przyczyną ostrego uszkodzenia nerek u dzieci. Wyróżnia się ZHM typowy, nazywany skrótowo D (+) poprzedzony biegunką wywołaną przez krwotoczne szczepy E. coli lub Shigella. Atypowy ZHM, tzw. D (-) może być poprzedzony infekcją Streptococcus pneumoniae albo jest on niezwiązany z infekcją.
Wyodrębnia się także ZHM wtórny.
Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie przypadku 7-letniego chłopca z nawrotowym – dwa rzuty, atypowym zespołem hemolityczno-mocznicowym, z obecnością przeciwciał przeciwko czynnikowi H układu dopełniacza. W leczeniu stosowano hemodializy i plazmaferezy z użyciem świeżo mrożonego osocza. Po uzyskaniu remisji hematologicznej zastosowano wlewy immunoglobulin oraz leczenie immunosupresyjne pod postacią mykofenolanu mofetylu (MMF) jako leczenie podtrzymujące. Dziecko ma obecnie prawidłową czynność nerek, miano przeciwciał przeciwko czynnikowi H spadło. Kontynuowane jest leczenie immunosupresyjne, pacjent pozostaje w opiece ambulatoryjnej.
Wnioski: Opisany przypadek wskazuje, że znajomość etiologii atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego pozwala na zastosowanie odpowiedniego i skutecznego leczenia u poszczególnych pacjentów, co ma istotny wpływ na późniejsze rokowanie u pacjenta.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     czynnik H [1 powiązanych rekordów]
     układ dopełniacza [2 powiązanych rekordów]
     atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Genowska, B Goworko - Składanek,
Społeczno-ekonomiczne warunki bytowe dzieci w Pol...
Wprowadzenie. Ubóstwo dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym, kumulującym wiele niekorzystnych czynników, sprzyjającym występowaniu ryzyka zdrowotnego i niskich osiągnięć edukacyjnych. Walka z ubóstwem jest prowadzona nie tylko w wymi...
STRESZCZENIE
M Laskowska, M Tyrakowski,
Zaburzenia anatomiczno-czynnościowe narządu żuc...
...
STRESZCZENIE
E Kołodziejczyk, K Wejnarska,
Uraz brzucha przed wystąpieniem przewlekłego zap...
Wstęp. Najczęstsze przyczyny przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) u dzieci znacznie różnią się od tych opisywanych u dorosłych. Do najważniejszych należą: mutacje genetyczne, wady anatomiczne przewodów trzustkowych, zaburzenia gospodarki...
STRESZCZENIE