Wykorzystanie możliwości nowoczesnej diagnostyki ultrasonograficznej w rozpoznawaniu powikłań przezskórnej biopsji nerki u dzieci

Piotr Adamczyk 1, Elżbieta Trembecka-Dubel 1, Omar Bjanid 1, Tomasz Legaszewski 2, Katarzyna Hoser 1, Aurelia Morawiec-Knysak 1, Katarzyna Ziora 1, Maria Szczepańska 1
1 - Oddział Nefrologii Dzieci, Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 - Katedra i Zakład Radiologii Lekarskiej i Radiodiagnostyki w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
MONZ
2013; 19 (1): 25-30
ICID: 1049519
Article type: Original article
 
 
Doskonalenie metod obrazowania, zwłaszcza rozwój ultrasonografii i modyfikowanie konstrukcji igieł biopsyjnych, wpływają na poprawę jakości materiału diagnostycznego oraz na redukcję ryzyka powikłań w przypadku przezskórnej biopsji nerek u dzieci. Podstawą rozpoznawania powikłań pobiopsyjnych – obok starannej obserwacji klinicznej – jest badanie ultrasonograficzne. Czułość badania usg w wykrywaniu tych powikłań zależy w dużej mierze od aspektów technicznych i wykorzystywania różnych opcji obrazowania.
W przedstawionej pracy omówiono powikłania po biopsji nerek własnych i przedstawiono zalety monitorowania pacjentów po zabiegu przezskórnej biopsji nerki wynikające z rutynowego stosowania obrazowania dopplerowskiego. Przedstawione opisy powikłanych przezskórnych biopsji nerki dotyczyły trojga dzieci. Szczególny nacisk położono na rozpoznawanie obecności przetoki tętniczo-żylnej oraz omówienie znaczenia wykrywania tego powikłania. Rozpoznanie przetoki trafnie tłumaczyło obserwowane objawy kliniczne (krwinkomocz/krwiomocz); w żadnym przypadku nie było konieczności leczenia zabiegowego, a dalsze staranne monitorowanie stanu nerki bioptowanej pozwoliło na potwierdzenie samoistnego zamknięcia się przetoki po okresie kilku dni lub tygodni.
Proponowany sposób postępowania pozwala na wyłonienie grupy pacjentów wymagających przedłużonego monitorowania.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     przetoka tętniczo-żylna [1 powiązanych rekordów]
     krwiak podtorebkowy [0 powiązanych rekordów]
     krwiak nadtorebkowy [0 powiązanych rekordów]
     przezskórna biopsja nerki [0 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów] 

Related articles

H Bejger,
Potrzeby w zakresie edukacji seksualnej dzieci z r...
Treść artykułu poświęcona jest wychowaniu seksualnemu i potrzebom w tym zakresie wynikającym z trudności w realizacji opiekuńczo-wychowawczej funkcji współczesnej rodziny. Rodziny, w których występują uzależnienia, agresja, przemoc, nie...
STRESZCZENIE
A Genowska, B Goworko - Składanek,
Społeczno-ekonomiczne warunki bytowe dzieci w Pol...
Wprowadzenie. Ubóstwo dzieci jest zjawiskiem wielowymiarowym, kumulującym wiele niekorzystnych czynników, sprzyjającym występowaniu ryzyka zdrowotnego i niskich osiągnięć edukacyjnych. Walka z ubóstwem jest prowadzona nie tylko w wymi...
STRESZCZENIE
H Grzymała-Moszczyńska, J Grzymała-Moszczyńska,
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w obliczu pow...
Celem artykułu jest przedstawienie wyników projektu badawczego dotyczącego sytuacji dzieci i młodzieży powracających do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu przygotowania poradni psychologiczno-pedagogicznych do pracy z tą grupą. W...
STRESZCZENIE