Retrospektywna analiza kliniczna kamicy dróg moczowych u dzieci do 3 roku życia

Agnieszka Bik 1, Adriana Aaslid 2, Marcin Tkaczyk 3
1 - Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź
2 - Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Immunologii i Kardiologii Prewencyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
3 - Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź; Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Immunologii i Kardiologii Prewencyjnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
MONZ
2013; 19 (1): 21-24
ICID: 1049518
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Kamica nerkowa u dzieci rozpoznana do 3 roku życia stanowi 20% wszystkich przypadków kamic układu moczowego w pediatrii. Obraz kliniczny choroby jest niespecyficzny, najczęściej z towarzyszącymi niecharakterystycznymi dolegliwościami brzusznymi i niepokojem. Celem pracy była ocena częstości występowania poszczególnych czynników ryzyka kamicy nerkowej u dzieci i zróżnicowania obrazu klinicznego tej choroby w grupie wiekowej do 3 roku życia.
Materiał i metoda: Badanie przeprowadzono jako retrospektywne, polegające na ocenie: danych klinicznych, wyników diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej w chwili rozpoznania choroby. Do badania zakwalifikowano pacjentów hospitalizowanych w trzeciorzędowym ośrodku pediatrycznym w okresie 3 lat. Kryteria kwalifikacji obejmowały: wiek dziecka do 36 miesiąca życia włącznie w chwili postawienia rozpoznania oraz potwierdzenie obecności złogów w układzie moczowym.
Wyniki: Do badania zakwalifikowano 70 pacjentów, w tym 35 chłopców i 35 dziewczynek. Średni wiek wykrycia kamicy nerkowej wyniósł 10 miesięcy. Kamicę objawową zdiagnozowano w 84% przypadków. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku kamicy stwierdzono u 37%, znamiennie częściej u dziewczynek. Najczęściej czynnikiem ryzyka były zakażenia układu moczowego (58% dzieci). Nieprawidłowe wartości wskaźników krystalizacji stwierdzono łącznie u 31,4% pacjentów, hiperkalciuria występowała u 12,8% chorych.
Podsumowanie: Kamica dróg moczowych u dzieci do 3 roku życia rozpoznawana była najczęściej w przebiegu nieswoistych objawów brzusznych. Najczęstszym czynnikiem ryzyka były zakażenia układu moczowego. Zaburzenia krystalizacji występowały u ponad 30% pacjentów.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     kamica dróg moczowych [0 powiązanych rekordów]
     hiperkalciuria [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

D Jarzębicka, J Sieczkowska,
  Achalazja przełyku u dzieci...
  Achalazja przełyku jest pierwotnym zaburzeniem motoryki przełyku. Charakteryzuje się: wzmożonym napięciem spoczynkowym dolnego zwieracza przełyku (LES), brakiem odruchowego rozkurczu dolnego zwieracza przełyku w odpowiedzi na nadcho...
STRESZCZENIE
M Kaczor, M Skalski,
Prevalence and consequences of insomnia in pediatr...
Insomnia presents an increasing and significant health issue in paediatric population. As the problem had grown over past decade, it became recognised by the specialists dealing with children and adolescents. In a recent study American Academy of Chi...
STRESZCZENIE
M Laskowska, M Tyrakowski,
Zaburzenia anatomiczno-czynnościowe narządu żuc...
...
STRESZCZENIE