Sytuacja demograficzno-społeczna oraz uwarunkowania środowiskowe dzieci z zespołem nerczycowym

Aleksandra Sobieszczańska-Droździel 1, Maria Małgorzata Zajączkowska 2, Paweł Droździel 3
1 - Oddział Pediatrii i Nefrologii ze Stacją Dializ, Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie
2 - Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
MONZ
2013; 19 (1): 13-20
ICID: 1049517
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się uwarunkowaniom środowiskowym zdrowia i chorób. Czynniki szeroko rozumianego środowiska życia człowieka mogą nie tylko wywoływać chorobę, ale także modyfikować jej przebieg lub też zapobiegać jej wystąpieniu.
Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna ocena sytuacji demograficzno-społecznej dzieci z zespołem nerczycowym (ZN) oraz wpływu wybranych czynników środowiskowych na jego wystąpienie i przebieg.
Materiał i metody: Zbadano grupę 123 dzieci hospitalizowanych z powodu ZN w Klinice Nefrologii Dziecięcej w Lublinie w latach 2008–2012. Posłużono się autorską ankietą oraz przeanalizowano dostępną dokumentację medyczną pacjentów.
Wprowadzenie: Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się uwarunkowaniom środowiskowym zdrowia i chorób. Czynniki szeroko rozumianego środowiska życia człowieka mogą nie tylko wywoływać chorobę, ale także modyfikować jej przebieg lub też zapobiegać jej wystąpieniu.
Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna ocena sytuacji demograficzno-społecznej dzieci z zespołem nerczycowym (ZN) oraz wpływu wybranych czynników środowiskowych na jego wystąpienie i przebieg.
Materiał i metody: Zbadano grupę 123 dzieci hospitalizowanych z powodu ZN w Klinice Nefrologii Dziecięcej w Lublinie w latach 2008–2012. Posłużono się autorską ankietą oraz przeanalizowano dostępną dokumentację medyczną pacjentów.
Wyniki: Najwięcej dzieci zachorowało pomiędzy 2 a 4 rokiem życia. Większość pacjentów wykazywała sterydowrażliwość. Oporność na leczenie glikokortykosteroidami oraz sterydozależność były częstsze u dziewczynek niż u chłopców. Stwierdzono statystycznie istotną zależność pomiędzy wiekiem zachorowania na ZN a wrażliwością na leczenie glikokortykosteroidami. Nie wykazano zaś istotnych związków między miejscem zamieszkania, warunkami mieszkaniowymi, narażeniem na spaliny samochodowe i dym tytoniowy, chorobami alergicznymi w wywiadzie, urodzeniową masą ciała, wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu, paleniem papierosów przez matkę w ciąży a wiekiem zachorowania i ocenianymi parametrami przebiegu ZN. Najkrócej karmione piersią były dzieci ze sterydoopornym ZN, co nie było jednak statystycznie istotne.
Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły związek pomiędzy wiekiem zachorowania na ZN a reakcją na leczenie glikokortykosteroidami. Nie wykazano istotnych statystycznie zależności przebiegu choroby z wybranymi czynnikami demograficzno-społecznymi i środowiskowymi.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     dzieci [797 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Styczyński, K Siewiera,
Inwazyjne zakażenia grzybicze u dzieci i młodzie...
Wstęp. Pacjenci poddawani procedurze transplantacji komórek krwiotwórczych (HSCT) stanowią grupę, w której ryzyko inwazyjnych zakażeń grzybiczych (IFI) jest szczególnie wysokie. Zakażenia grzybicze są częstą przyczyną chorobowości i ś...
STRESZCZENIE
A Genowska, M Polak,
Uwarunkowania umieralności dzieci w Polsce na tle...
Wprowadzenie. Nierówności w stanie zdrowia wynikające z różnic biologicznych oraz społeczno-ekonomicznych są ważnym kierunkiem badań w obszarze zdrowia publicznego. Analizy umieralności, szczególnie w przypadku populacji dzieci, maj...
STRESZCZENIE
M Piszcz, B Skotnicka,
Dermoidal cysts of head and neck in children...
Introduction: Dermoid cysts are benign epidermal tumors; in 7% of cases, they are located in the head and neck region. They are lesions of congenital origin, mostly presenting within the midline of the body. About 70% of cases are diagnosed b...
STRESZCZENIE