Geneza i ewolucja podstawowych kategorii analitycznych socjologii medycyny

Michał Skrzypek 1
1 - Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego, Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin; Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 371-378
ICID: 1035230
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy. Socjologia medycyny jest pierwszą w pełni ukształtowaną dziedziną nauk społecznych, analizującą społeczne aspekty zdrowia, choroby i leczenia. Celem opracowania jest opisanie poznawczej tożsamości i przedmiotu badań tej dziedziny nauki, z uwzględnieniem zmian w perspektywie historycznej.
Skrócony opis stanu wiedzy. Socjologia medycyny rozwijała się w perspektywie historycznej w specyficznym, podwójnym układzie odniesienia, wyznaczanym z jednej strony przez socjologię ogólną, będącą jej zapleczem teoretycznym i metodologicznym, z drugiej przez medycynę, będącą przedmiotem badań socjologicznych, wskazującą ponadto praktyczne problemy, w których rozwiązywaniu niezbędny był udział ekspertów w zakresie socjologii.
Podsumowanie. Podwójny układ odniesienia socjologii medycyny ukształtował współczesną formułę pola badawczego tej dziedziny nauki. Obejmuje ono nurt aplikacyjny, bliski naukom lekarskim, uprawiany m.in. w formule nauczania przedmiotu na kierunkach medycznych i badań nad lekarskimi problemami o charakterze behawioralnym (sociology in medicine), a także nurt bliższy socjologii ogólnej, o nachyleniu krytycznym, w którego ramach analizuje się społeczne funkcje medycyny i jej formalnych instytucji (sociology of medicine). Współczesna socjologia medycyny podejmuje ponadto badania wykraczające poza wskazaną klasyfikację, dotyczące m.in. społecznych aspektów zdrowia, przewlekłego chorowania i doświadczenia choroby, ciała człowieka, lecznictwa niemedycznego i inne, których wyniki składają się zarówno na wiedzę o społeczeństwie (służą zatem socjologii), jak i znajdują zastosowanie w medycynie. Specyfika socjologicznego podejścia do wymienionych zagadnień polega na wskazywaniu ich osadzenia w szerokim kontekście socjokulturowym, z uwzględnieniem powiązań ze strukturą społeczeństwa.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     socjologia w medycynie [0 powiązanych rekordów]
     socjologia o medycynie [0 powiązanych rekordów]
     nauki społeczne [14 powiązanych rekordów]
     socjologia medycyny [2 powiązanych rekordów] 

Related articles

T Wallas,
Przyczynek do rozważań nad przynależnością dz...
...
STRESZCZENIE
G Janusz,
Nauki o polityce i ich usytuowanie w systemie nauk...
...
STRESZCZENIE
T Sasińska‑Klas,
Najnowsze wyzwania w metodologii i badaniach w zak...
...
STRESZCZENIE