Wiedza rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwania wobec pielęgniarek i położnych

Alina Deluga 1, Ewelina Olkuska 2, Barbara Ślusarska 3
1 - Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego, Uniwersytet Medyczny, Lublin
2 - Szpital Specjalistyczny, św. Zofii w Warszawie
3 - Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Uniwersytet Medyczny, Lublin
MONZ
2012; 18 (4): 281-286
ICID: 1035223
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Rodzice przygotowując się do opieki nad dzieckiem potrzebują pomocy i wsparcia fachowego personelu pielęgnującego i nabycia odpowiedniej wiedzy odnośnie do okresu noworodkowego i rozwoju dziecka.
Cel pracy: Przedstawienie wiedzy rodziców na temat okresu noworodkowego i ich oczekiwań względem pielęgniarki/położnej.
Materiał i metody: Badaniem objęto 111 rodziców noworodków zdrowych urodzonych w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie w okresie od 16.12.2010 do 10.02.2011. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w której wykorzystano autorsko opracowany kwestionariusz ankiety.
Wyniki: Prawidłowo zakwalifikować stany przejściowe występujące u noworodka potrafiło 80,2% ankietowanych. Nieco ponad 1/3 badanych (37,8%) wiedziała, że witaminą, której podawanie noworodkowi jest wskazane ze względu na zapobieganie chorobie krwotocznej jest witamina K. Rodzice oczekiwali od pielęgniarek/położnych głównie informacji na temat karmienia dziecka (85,6%), szczepień ochronnych (74,8%), postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia dziecka (81,1%) i występowania fizjologicznych stanów przejściowych u noworodka (73,0%).
Wnioski: 1. Wiedza rodziców odnośnie do fizjologii okresu noworodkowego jest wystarczająca, 2 z 3 osób udzieliły poprawnej odpowiedzi. 2. Ankietowani posiadają niewystarczającą wiedzę odnośnie do pielęgnowania noworodka Tylko ponad 1/3 respondentów wie, że witaminą, której podawanie noworodkowi jest wskazane ze względu na zapobieganie chorobie krwotocznej jest witamina K. 3. Rodzice oczekują od pielęgniarki/położnej głównie informacji na temat karmienia dziecka, postępowania w nagłych sytuacjach zagrożenia życia dziecka, szczepień ochronnych i występowania fizjologicznych stanów przejściowych u noworodka.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     wiedza rodziców [0 powiązanych rekordów]
     okres noworodkowy [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

B Ślusarska, E Łochowska,
Women’s health behaviors and selected determinan...
Introduction. Breast cancer is the most common malignant cancer in women in Poland. Health behaviors concerning lifestyle and breast self-examination (BSE) constitute a significant element of early prevention. Aim. To determine the level of the wome...
STRESZCZENIE
G Nowicki, B Ślusarska,
 Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy ra...
 Wykonywanie zawodu ratownika medycznego wiąże się z wieloma sytuacjami stresującymi, takimi jak narażenie na utratę zdrowia lub życia, obcowanie ze śmiercią i cierpieniem, decyzje o zaprzestaniu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-od...
STRESZCZENIE
G Nowicki, B Ślusarska,
Sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy ratownik...
Wykonywanie zawodu ratownika medycznego wiąże się z wieloma sytuacjami stresującymi, takimi jak narażenie na utratę zdrowia lub życia, obcowanie ze śmiercią i cierpieniem, decyzje o zaprzestaniu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechow...
STRESZCZENIE