Ocena wpływu położniczego żelu Dianatal na przebieg porodu u pierworódek i stan urodzeniowy noworodka

Arkadiusz Krzyżanowski 1, Tomasz Gęca 1, Agnieszka Brzozowska 2, Anna Kwaśniewska 1
1 - Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Zakład Matematyki i Biostatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 268-271
ICID: 1035221
Article type: Original article
 
 
Cel. Celem badań było określenie wpływu położniczego żelu Dianatal na przebieg porodu u pierworódek i stan urodzeniowy noworodka.
Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 55 pierworódek w terminie porodu. U 10 pacjentek poród zakończył się cięciem cesarskim. Ostateczna analiza objęła tylko pacjentki, które urodziły drogami natury – 45 pierworódek, przydzielonych losowo do dwóch grup: grupy badanej (1), w której zastosowano żel położniczy oraz grupy kontrolnej (2), w której żelu nie stosowano. Sposób aplikacji żelu był zgodny z zaleceniami producenta umieszczonymi w ulotce informacyjnej dotyczącej produktu.
Wyniki. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w czasie trwania pierwszego okresu porodu (Z = –0,90; p = 0,37) oraz w czasie trwania całego porodu (Z = –1,24; p = 0,22) w porównywanych grupach. Stwierdzono statystycznie istotne skrócenie czasu trwania drugiego okresu porodu (Z = –2,54; p = 0,01) w grupie badanej, różnica median pomiędzy grupami wynosiła 15 min. Analiza statystyczna wykazała również, że nieuszkodzone krocze obserwowano istotnie częściej w grupie
badanej (45,45%) w porównaniu do grupy kontrolnej (13,04%) (Chi 2 = 4,28; p = 0,04). Noworodki urodzone przez matki z grupy badanej zdecydowanie częściej oceniane były na 10 punktów w skali Apgar w pierwszej, trzeciej i piątej minucie życia.
Wnioski. Zastosowanie żelu położniczego Dianatal podczas pierwszego i drugiego okresu porodu wiązało się ze skróceniem czasu trwania drugiego okresu porodu, wyższą punktacją w skali Apgar noworodka oraz wpływało na lepszą ochronę krocza.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     noworodek [74 powiązanych rekordów]
     poród [41 powiązanych rekordów]
     żel [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

E Winnicka ,
 Ocena Wideofluoroskopowa zaburzeń połykani...
 Celem wystąpienia będzie pokazanie użyteczności wideofluoroskopowej oceny połykania (VFSS) w procesie diagnozy i terapii dysfagii wśród noworodków i niemowląt. Zaburzenia połykania są stosunkowo łatwo identyfikowane w populacji os...
STRESZCZENIE
E Wilkowska,
Eileithyia in a delivery room. The importance of r...
ObjectivesThe aim of the article is to present the psychological dynamics of natural childbirth. The main issue is the phenomenon of psychical regression as a process that facilitates the experience and the course of delivery. Using the theory of Mel...
STRESZCZENIE
I Rozalska-Walaszek, A Aftyka,
Stres, jego skutki i emocje przeżywane przez rodz...
Dzięki znacznym postępom zaistniałym w dziedzinie perinatologii, które miały miejsce pod koniec ubiegłego stulecia, możliwe stało się ratowanie noworodków ciężko chorych i skrajnie niedojrzałych, które wcześniej nie miały szansy na pr...
STRESZCZENIE